Rodzaje wsparcia w projekcie "LGD-wsparcie w biznesowym starcie"

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Rodzaje wsparcia w projekcie „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”

Informujemy, iż osoby, które zakwalifikują się do projektu otrzymają następujące wsparcie: szkolenie oraz doradztwo zawodowe a osoby, których biznes plan uzyska dofinansowanie otrzymają dotację na rozpoczęcie działalności oraz tzw. wsparcie pomostowe.

  fundusze europesjkie        wojwedztwo         wup       EFS

 

Szkolenie 30 h

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie wezmą udział w  szkoleniu z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnicy projektu odbędą zajęcia z następujących zagadnień:

  • Prawne aspekty działalności gospodarczej
  • Księgowość i podatki w małej firmie
  • Zasady rozliczania dotacji
  • Warsztaty pisania Biznes Planów

Doradztwo poszkoleniowe

W ramach doradztwa poszkoleniowego zostanie zorganizowane:

  1. doradztwo grupowe(grupa 15 osób) z zakresu technicznych aspektów sporządzania Biznes Planu
  2. doradztwo indywidualne - Uczestnik projektu będzie mógł odbyć maksymalnie 7 godzin doradztwa na osobę – zakres doradztwa indywidualnego – omówienie własnego pomysłu Biznes Planu oraz prowadzenie działalności gospodarczej.

Każda osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie i chcąca ubiegać się o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności, na etapie przygotowywania Biznes Planu ma obowiązek skorzystania z doradztwa grupowego oraz doradztwa indywidualnego.

Nie spełnienie tego obowiązku będzie powodować brak możliwości ubiegania się o uzyskanie dotacji w ramach projektu.

Dotacja inwestycyjna

Podstawowym warunkiem ubiegania się o dotację inwestycyjną jest złożenie biznes planu, wypełnionego na formularzu udostępnionym w LGD - LOWP. Wypełniony biznes plan należy dostarczyć do siedziby LGD -LOWP. Wzór biznes planu jest zamieszczony na stronie internetowej projektu. Przyjmowanie dokumentów odbędzie się po zakończeniu wsparcia szkoleniowo - doradczego w ramach projektu. Termin przyjmowania dokumentów zostanie podany na stronie internetowej projektu.

Złożone Biznes Plany podlegać będą ocenie przez Komisję Oceny Wniosków (KOW). Po zakończeniu prac KOW, opublikowane zostaną listy Biznes Planów rekomendowanych do dofinansowania.

Osoby, których Biznes Plany zostaną rekomendowane do dofinansowania, aby uzyskać dotację, będą musiały zarejestrować działalność gospodarczą. Osoba, która zarejestruje działalność gospodarczą przed ogłoszeniem wyników oceny Biznes Planów, nie będzie mogła uzyskać dofinansowania w ramach projektu.

Maksymalna wysokość dotacji inwestycyjnej to 21 000 zł. Wkład własny nie jest wymagany.

Dotacja będzie przekazywana po złożeniu przez przedsiębiorcę wniosku oraz kompletu załączników potwierdzających zarejestrowanie działalności gospodarczej oraz złożeniu zabezpieczenia (np. w postaci weksla in-blanco wraz z deklaracją wekslową).

Kwestia uzyskania dotacji i jej rozliczenia jest uregulowana w „Regulaminie  przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” oraz w umowie podpisywanej pomiędzy LGD, a osobą, która uzyska dotację. „Regulamin  przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” znajduje się na stronie internetowej projektu.

 

Wsparcie pomostowe

Osoby, które w ramach projektu zarejestrują działalność gospodarczą i otrzymają dotację inwestycyjną, będą mogły otrzymać wsparcie pomostowe przez okres pierwszych 6 miesięcy funkcjonowania firmy w wysokości 6 600,00 zł.

Wsparcie pomostowe polega na wypłacie kwoty w wysokości nieprzekraczającej 1100,00 zł/miesiąc, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów stałych prowadzenia działalności gospodarczej (ZUS, księgowość, najem lokalu, telefon, itp.)

Kwestię wsparcia pomostowego i jego rozliczenia będzie regulowała umowa podpisywana pomiędzy LGD, a osobą, która uzyska ten rodzaj wsparcia.

 

Kwalifikowalność podatku VAT

Podatek VAT poniesiony w związku z wydatkowaniem wsparcia jest kwalifikowalny zawsze niezależnie od tego czy uczestnik projektu ma możliwość jego odzyskania.

Jednocześnie obowiązek przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanej w wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przez uczestnika projektu będącego płatnikiem VAT dotyczy zarówno dotacji inwestycyjnej, jak również środków finansowych przyznanych w ramach wsparcia pomostowego.

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

Ankiety

LOGO LGDZS

Oceń Nas

 

Oceń skuteczność promocji i aktywizacji

Dziękujęmy za wypełnienie ankiet

 

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Linki

SIR

min

arimr

logo sbrr jpg

logotypKSOW

lgdsiec

sando-promo

Statystyki

Ilość odsłon:
1433999

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”