Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Działanie 3.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Cel działania – wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji – wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.
Beneficjent – osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
Działanie będzie regulować Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego PROW na lata 2007-2013.

Kryteria określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój Mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 r.. Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji – wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Refundacja:

Maksymalnie 50 % kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta.

Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:

W przypadku, gdy operacja dotyczy wyłącznie działalności związanej z przetwórstwem lub obrotem produktami rolnymi lub jadalnymi produktami leśnymi, pomoc jest przyznawana i wypłacana do wysokości 100 000,00 zł, jeżeli biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji.

Beneficjent:

Osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób i mające obrót nieprzekarczający równowartości w złotych 2 mln euro.

Wymagania wobec operacji:

  1. operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym,
  2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji,
  3. siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości, znajdują się:

a) w miejscowości  należącej do:

b) na obszarach wiejskich zgodnie z najszerszą definicją, tj. miejscowości należącej do:

4.  biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji,

5.  w okresie ostatnich 2 lat wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach PO Kapitał Ludzki działanie „Promocja Przedsiębiorczości”.

Koszty kwalifikowalne:

Pomoc nie obejmuje kosztów podatku od towarów i usług (VAT), nabycia nieruchomości, nabycia rzeczy używanych.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie ARiMR: www.arimr.gov.pl;

Oddział Świętokrzyski ARiMR:
ul. Warszawska 430, 25-414 Kielce, tel: 041 349 09 00

Ulotka "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - opracowanie ARiMR pobierz plik.pdf

Broszura informacyjna dla beneficjentów - opracowanie ARiMR pobierz plik.pdf

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

wniosek (wersja edytowalna).xls

wniosek (wersja nieedytowalna).pdf

instrukcja do wniosku.pdf

Wniosek o płatność w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

wniosek o płatność (wersja edytowalna).xls

wniosek o płatność (wersja nieedytowalna).xls

instrukcja do wniosku o płatność.pdf

EKONOMICZNY PLAN OPERACJI w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

ekonomiczny plan operacji (wersja edytowalna).xls

ekonomiczny plan operacji (wersja nieedytowalna).xls

instrukcja do EPO.pdf

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS

pobierz plik (wersja do edycji).xls

pobierz plik (wersja nieedytowalna).pdf

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY

pobierz plik (wersja do edycji).xls

pobierz plik (wersja nieedytowalna).pdf

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA LUB WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

pobierz plik.pdf