Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2022

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2022Logo LGD lsr

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej realizująca na obszarze gmin Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) ogłasza nabór wniosków numer 2/2022 na Przedsięwzięcie 1.1.1 „Podejmowanie działalności gospodarczej" w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020

Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 20 kwietnia 2022 r. do 6 maja 2022 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Miejsce składania wniosków:
Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej, Łoniów 56, 27-670 Łoniów (budynek Urzędu Gminy)

ue   leader   prow

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2022

 Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej realizująca na obszarze gmin

Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik,

Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost

Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

ogłasza nabór wniosków numer 2/2022 na

 

Przedsięwzięcie 1.1.1 „Podejmowanie działalności gospodarczej”

 

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020

 

 

Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 20 kwietnia 2022 r. do 6 maja 2022 r.

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

Miejsce składania wniosków:

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej

Łoniów 56, 27-670 Łoniów (budynek Urzędu Gminy)

 

Wniosek wraz biznesplanem i z kompletem załączników musi być złożony bezpośrednio w siedzibie LGD Ziemi Sandomierskiej.

Wnioskodawca zobligowany jest dostarczyć komplet dokumentów w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia) w formie papierowej i dołączonej do nich wersji elektronicznej na płycie CD/DVD. Wszystkie dokumenty powinny być spięte w segregator.

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Przyjęcie wniosku potwierdzone będzie na specjalnym druku zawierającym datę złożenia wniosku, dane Wnioskodawcy oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.lgd-sandomierz.eu.

 

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie 1.1.1 „Podejmowanie działalności gospodarczej” zgodne z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 wraz z późniejszymi zmianami.

 

Forma wsparcia:

Pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej jest przyznawana w formie ryczałtu (premii) w wysokości 60 000,00 zł.

 

Warunki udzielenia wsparcia:

O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne spełniające warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 wraz z późniejszymi zmianami.

 

Kryteria wyboru operacji:

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

 

Lp.

Kryterium lokalne

Opis / potencjalne oddziaływanie

Punkty

1.

Rodzaj beneficjenta

Preferowane będą wnioski składane przez beneficjentów określonych w LSR jako grupa defaworyzowana określona w LSR

10 pkt. – osoba należąca do grupy defaworyzowanej określonej w LSR

2.

Podnoszenie kompetencji

Preferowane będą projekty, które uwzględniają podnoszenie kompetencji pracowników.

10 pkt. – występuje szkolenie

0 pkt. – brak szkoleń

3.

Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu

Preferowane będą operacje w których stosuje się rozwiązania przyczyniające się do ochrony środowiska i/lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu poprzez zakup odpowiedniej technologii. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie budżetu, w którym zaplanowane będą koszty na inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu.

10 pkt. – wnioskodawca zastosował preferowane rozwiązanie i stanowi ono powyżej 5% wnioskowanej kwoty pomocy

0 pkt. – wnioskodawca nie zastosował preferowanego rozwiązania lub stanowi ono do 5% (włącznie) wnioskowanej kwoty pomocy

4.

Promocja projektu

Preferowane będą projekty, które uwzględniają działania promocyjne projektu z uwzględnieniem informacji o uzyskaniu dofinansowania za pośrednictwem LGD Ziemi Sandomierskiej w ramach wdrażanej LSR. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie zapisów w biznesplanie w zakresie rzeczowo – finansowym, uwzględniającym koszt w wysokości min. 1% kwoty pomocy (600,00 zł).

 

10 pkt. – wnioskodawca uwzględnił koszty promocji w wysokości min. 1% kwoty pomocy

0 pkt. – wnioskodawca nie uwzględnił kosztów promocji lub koszty te stanowią poniżej 1% kwoty pomocy

5.

Szkolenia i doradztwo

Preferowani będą wnioskodawcy, którzy korzystali z doradztwa prowadzonego przez biuro LGD ZS lub uczestniczyli w spotkaniach/szkoleniach dotyczących danego konkursu. Do uzyskania punktów niezbędne jest wpisanie się wnioskodawcy na listę obecności na spotkaniu lub odnotowanie faktu doradztwa na karcie doradztwa sporządzonej przez LGD.

 

10 pkt. – beneficjent korzystał z doradztwa i/lub szkolenia

0 pkt. – beneficjent nie korzystał z doradztwa i/lub szkolenia

6.

Innowacyjność projektu

Oceniane jest nowatorstwo w odniesieniu do obszaru LGD. Może to oznaczać zastosowanie pomysłów i rozwiązań znanych i stosowanych na innych obszarach, jednak mających charakter innowacji na terenie LGD. Innowacja definiowana jest jako:

- wprowadzenie usługi lub produktu i/lub

- zrealizowanie inwestycji i/lub

- wprowadzenie procesu lub/i organizacji i/lub

- nowatorskie wykorzystanie lokalnych zasobów i surowców i/lub

- wykorzystanie technologii w procesie produkcji i/lub

- wprowadzenie metody marketingowej lub organizacyjnej i/lub

- rozwój nowych rynków zbytu dotychczas nie stosowanych na obszarze LSR

 

10 pkt. – projekt jest innowacyjny w skali całego obszaru LGD

0 pkt. – projekt nie jest innowacyjny lub jest innowacyjny na terenie mniejszym niż cały obszar LGD

 

 

7.

Miejsce zamieszkania Wnioskodawcy

Preferowani będą Wnioskodawcy, którzy zamieszkują obszar LGD Ziemi Sandomierskiej co najmniej 12 miesięcy.

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie zaświadczenia z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego. Wymagany okres liczony jest od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

10 pkt. – miejsce zamieszkania na obszarze LGD Ziemi Sandomierskiej co najmniej 12 miesięcy

0 pkt. – miejsce zamieszkania poniżej 12 miesięcy

8.

Kompletność dokumentacji na dzień złożenia wniosku

Preferowane będą projekt, w ramach których na dzień złożenia wniosku załączono:

- kosztorys inwestorski, jeżeli zakres rzeczowy operacji (np. budowa, remont) wskazuje na konieczność załączenia przedmiotowego dokumentu;

- prawomocne pozwolenie na budowę/ zgłoszenie robót budowlanych, jeżeli zakres rzeczowy operacji wskazuje na konieczność załączenia przedmiotowego dokumentu,

- po co najmniej 3 oferty uzasadniające wysokość każdego kosztu, w przypadku którego nie jest wymagany kosztorys inwestorski,

10 pkt – wnioskodawca na dzień złożenia wniosku załączył wszystkie wymienione dokumenty,

0 pkt – na dzień złożenia wniosku wnioskodawca nie przedstawił wszystkich wymienionych dokumentów

 

Maksymalna możliwa do otrzymania przez wnioskodawcę liczba punktów – 80 pkt.

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji – 10 pkt.

 

Przed oceną punktową weryfikacji podlega spełnianie przez wnioskodawcę i operację warunków przyznania pomocy określonych w PROW na lata 2014-2020, obowiązujących przepisach prawa, LSR oraz Regulaminie naboru. Wnioski nie spełniające tych warunków nie podlegają ocenie punktowej i nie mogą zostać wybrane do dofinansowania. Powyższa weryfikacja jest prowadzona zgodnie z Kartą weryfikacji formalnej wniosku, stanowiącej załącznik do Regulaminu naboru.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków numer 2/2022.

 

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru:

Limit środków w ramach naboru 2/2022 na Przedsięwzięcie 1.1.1 „Podejmowanie działalności gospodarczej” wynosi ogółem 250 047,50 euro w przeliczeniu na złote według indykatywnego kursu (4,00 zł/euro) wynosi 1 000 190,00 zł.

 

Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru nr 2/2022:

Regulamin naboru wniosków na Przedsięwzięcie 1.1.1 „Podejmowanie działalności gospodarczej” formularze wniosków oraz inne dokumenty stanowiące załączniki do ogłoszenia oraz LSR dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej www.lgd-sandomierz.eu oraz w biurze LGD.

 

Szczegółowe informacje, doradztwo i konsultacje:

Biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej, Łoniów 56, 27-670 Łoniów (budynek Urzędu Gminy), Kontakt telefoniczny: tel./fax 158320944, tel. 795414754, 660664320, 660664817.

e-mail: biuro@lgd-sandomierz.eu, www.lgd-sandomierz.eu

 

Załączniki:

1.Ogłoszenie o naborze numer 2/2022 - do pobrania

2. Regulamin naboru wniosków numer 2/2022 - do pobrani

3. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR na lata 2014 - 2020 - do pobrania.

4. Karta oceny wniosku - załącznik do Procedury

5. Karta weryfikacji formalnej wniosku - załącznik do Procedury

6. Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy - załącznik do Procedury

7. Oświadczenie o bezstronności - załącznik do Procedury

8. Regulamin Rady LGD - do pobrania

9. Planowane do osiagnięcia cele i wskaźniki - do pobrania

10. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) - do pobrania

11. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych - do pobrania

 

 

Formularze wniosków, instrukcje:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)
Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_192​_premia​_4z.xlsx 0.18MB

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)
WoPP​_19​_2​_P​_4z.pdf 0.66MB

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy​_19.2​_premie​_4z
IW​_WoPP​_192​_P​_4z​_15112021.pdf 1.07MB

3) Biznesplan (wersja 4z)

Biznesplan (wersja 4z)
BP​_19​_2​_P​_4z.pdf 0.50MB

Biznesplan (wersja 4z)
BP​_19​_2​_P​_4z.docx 0.12MB

Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (4z)
BP​_19​_2​_P​_4z​_TabFinans.xlsx 0.03MB

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (4z)
BP​_19​_2​_P​_4z​_InformPomocn.pdf 0.71MB

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

Umowa o przyznaniu pomocy (wersja 5z)
Umowa​_19​_2​_P​_5z​_20201221.pdf 0.89MB

Załącznik nr 1 Biznesplan
Umowa​_19​_2​_P​_5z​_Zal​_1​_BP​_20201221.pdf 0.84MB

Załącznik nr 2 Wykaz działek
Umowa​_19​_2​_P​_5z​_Zal​_2​_WykazDzialek​_20201221.pdf 0.24MB

Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji
Umowa​_19​_2​_P​_5z​_Zal​_3​_IMBP​_IPRO​_20201221.pdf 0.42MB

Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy
Umowa​_19​_2​_P​_5z​_Zal​_4​_OswOwyrZgody.pdf 0.53MB

Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej
Umowa​_19​_2​_P​_5z​_Zal​_5​_OswMalz.pdf 0.53MB

Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Umowa​_19​_2​_P​_5z​_Zal​_6​_RODO.pdf 0.51MB

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

Wniosek o płatność wersja 4z (pdf)
WoP​_19​_2​_P​_4z​_20190530.pdf 0.46MB

Wniosek o płatność wersja 4z (excel)
WoP​_19​_2​_P​_4z​_20190530.xlsx 0.11MB

Załącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
Załącznik​_nr​_2​_Wykaz​_faktur​_lub​_dokumentów​_o​_równoważnej​_wartości​_dowodowej.xlsx 0.04MB

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
Załącznik​_nr​_3​_Sprawozdanie​_z​_realizacji​_Biznesplanu.xlsx 0.03MB

Informacja pomocnicza do Sprawozdania z Biznesplanu
Informacja​_pomocnicza​_do​_Sprawozdania​_z​_Biznesplanu.pdf 0.40MB

5) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność wersja 4z

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
IW​_WoP​_19​_2​_P​_4z​_20190530.pdf 1.21MB

Załącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
WoP​_19​_2​_P​_4z​_Zal​_2​_WF​_20190530.xlsx 0.04MB

Załącznik nr 3 Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu
WoP​_19​_2​_I​_P​_Zal​_3​_SRBP​_20190605​_(1).xlsx 0.03MB

6) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (pdf)
IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510.pdf 0.38MB

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (excel)
IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510​_(1).xlsx 0.12MB

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji
IMBP​_IPRO​_19​_2​_P​_InformPomocn​_20201221.pdf 0.71MB

 

 

 

 

 

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Linki

sir

min

arimr

logo sbrr jpg

logotypKSOW

lgdsiec

zs

Statystyki

Ilość odsłon:
3144580

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”