Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej nr 2/2019/ OW

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej nr 2/2019/ OW Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej z dnia 30 maja 2019 r.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej” działające na obszarze gmin: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost informuje i o planowanej realizacji projektu własnego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach działania 19 „Wdrażanie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia: 2.2.2 Inwentaryzacja zasobów histrycznych, kulturowych i artsytycznych regionu.

 Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej LGD Ziemi Sandomierskiej

1. Zakres tematyczny określony w LSR

Zakres zadań wpisujących się w przedsięwzięcie:

- spis zasobów historycznych, kulturowych i artystycznych obszaru objętego LSR

- budowa bazy zasobów lokalnych na podstawie zebranych danych

- stworzenie produktów turystycznych na podstawie zebranych danych

2. Wysokość środków na realizację operacji

50 000,00 zł

Pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Intensywność pomocy – do 100 % kosztów kwalifikowalnych.

3. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

Kryteria  wyboru stanowią załącznik do informacji.

Warunkiem przyjęcia operacji jako zgodnej z kryteriami lokalnymi jest uzyskanie minimum 65 punktów  

4. Termin i sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji

Wypełniony formularz zgłoszenia wykonawcy do realizacji operacji własnej składa się w terminie do 1 lipca 2019 r. do godz. 15.00 bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną do Biura LGD Ziemi Sandomierskiej, Łoniów 56, 27-670 Łoniów, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 15.00. Zgłoszenia, które wpłyną do biura LGD po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

5. Planowane do osiągnięcia w ramach operacji własnej cele i wskaźniki

cel ogólny nr 2 Wzrost atrakcyjności obszaru objętego LSR w oparciu o zasoby lokalne i dziedzictwo kulturowe.

cel szczegółowy nr 2.2. Promocja walorów turystycznych i dziedzictwa kulturowego regionu.

przedsięwzięcie nr 2.2.2 Inwentaryzacja zasobów historycznych, kulturowych i artystycznych regionu

wskaźnik produktu – Liczba zinwentaryzowanych zasobów

wskaźnik rezultatu – Liczba osób objętych działaniami promocyjnymi

6. Informacja o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji jest uprawniony do wsparcia

Weryfikacja spełnienia definicji beneficjenta określonej w §3 rozporządzenia LSR nastąpi w oparciu o analizę Formularza Zgłoszeniowego wykonawcy do realizacji operacji własnej oraz załączonych dokumentów. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie w tym dla:

a) Osób fizycznych:

Oryginał zaświadczenia z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;

b) Osób prawnych: kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem umowy spółki lub statut spółdzielni, innej osoby prawnej zainteresowanej złożeniem wniosku w/s zamiaru realizacji operacji; kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną wystawione przez Wojewodę lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;

c) Jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną: kopia dokumentu/ów określających lub potwierdzających: zdolność prawną oraz posiadanie siedziby lub prowadzenie działalności na obszarze objętym LSR,

d) Spółek cywilnych: kopia umowy spółki oraz dokumentów, o których mowa wyżej w pkt. a-c dotyczących wszystkich wspólników.

7. Kontakt w sprawie naboru:

Biuro LGD Ziemi Sandomierskiej

Łoniów 56, 27-670 Łoniów

Tel./fax 158320944

e-mail: biuro@lgd-sandomierz.eu

Dokumenty do pobrania:

1) Informacja o planowenej do realizacji operacji własnej numer 2/2019/OW 

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”