Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

Regulamin realizacji usług szkoleniowych i doradczych

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Regulamin realizacji usług szkoleniowych i doradczych

Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Sandomierskiej, warunki zawierania umówświadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Zamawiając usługę, Uczestnik/Zamawiający potwierdza, że zapoznał sięopisem usługi przesłanym jako indywidualną ofertą lub znajdującym się na stronie internetowej www.lgd-sandomierz.eu, warunkami oraz niniejszym regulaminem, a także że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.

3. W razie zawarcia z Zamawiającym umowy indywidualnej, zapisy regulaminu stosuje się odpowiedni.

§ 2 Definicje użyte w regulaminie

1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

2. LGD Ziemi Sandomierskiej – oznacza Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej,siedzibą w Łoniowie, Łoniów 56, 27-670 Łoniów, NIP 8641577223, Regon 830411108, wpisaną do KRS pod numerem 0000054684.

3. Szkolenie – każda usługa szkoleniowa świadczona przez LGD Ziemi Sandomierskiej, prowadzonaużyciem różnych metod oraz mającą różne formy.

4. Szkolenie otwarte – usługi szkoleniowe dostępne dla każdej osoby zainteresowanej, która prześle zgłoszenieokreślonym terminie oraz dostępności miejsc na takim szkoleniu w chwili otrzymania zgłoszenia przez LGD Ziemi Sandomierskiej.

5. Szkolenie zamknięte – usługa, zorganizowana dla Zamawiającego, na którą została przez niego zgłoszona grupa zainteresowanych osób gwarantująca rentownośćsens realizacji przedsięwzięcia, która zostanie zrealizowana w ustalonym terminie, na podstawie indywidualnej umowy.

6. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która zdecydowała zgłosić osobę/y delegowane do udziałuszkoleniu, z którym LGD Ziemi Sandomierskiej może zawrzeć umowę indywidualną.

7. Uczestnik – osoba, którą Zamawiający skierował do udziałuszkoleniu organizowanym przez LGD Ziemi Sandomierskiej, a także osoba, która zgłosiła się na szkolenie otwarte.

8. Zgłoszenie – oświadczenie woli Uczestnikazawarciu umowy z LGD Ziemi Sandomierskiej o przeprowadzenie szkolenia, składane na formularzu udostępnionym przez LGD Ziemi Sandomierskiej.

9. Formularz zamówienia – dokument wypełniony wg wzoru przekazanego przez LGD Ziemi Sandomierskiej, który zamawiający przesyłacelu zgłoszenia udziału Uczestnika/ów w szkoleniu.

10. Oferta – propozycja usług szkoleniowych, zawierająca zakreswarunki usług dla Zamawiającego, albo oferta znajdująca się na stronie internetowej LGD Ziemi Sandomierskiej w odniesieniu dla szkoleń otwartych – zawierająca zakres i warunki tych szkoleń.

11. Umowa indywidualna – dokument, na mocy którego LGD Ziemi SandomierskiejZamawiający akceptują warunki przedstawione w ofercie, na podstawie której przeprowadzane jest szkolenie i wystawiona faktura.

12. Dyplom / zaświadczenie ukończenia szkolenia – dokument potwierdzający uczestnictwoszkoleniu, podpisany przez uprawnionego przedstawiciela LGD Ziemi Sandomierskiej, który otrzymuje Uczestnik po zakończeniu szkolenia.

13. Trener – osoba prowadząca szkolenie.

§ 3 Zgłoszenie i udział w szkoleniu otwartym

1. Szkolenia otwarte realizowane są jedynie wówczas, gdy zbierze się minimalna wymagana w danym projekcie grupa osób,przypadku mniejszej liczby osób LGD Ziemi Sandomierskiej ma prawo odwołać termin szkolenia otwartego.

2. Warunkami uczestnictwaszkoleniu są:

 • zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu, zgodnie z zasadami wskazanymi w punktach poniższych, oraz
 • ewentualne uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez LGD Ziemi Sandomierskiej na rachunek wskazany w dokumencie potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia.

3. Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza dostępnegona stronie internetowej www.lgd-sandomierz.eu, i złożyć formularz zgodnie ze wskazaniem w ofercie.

4. Przesyłając wypełnione zgłoszenie, Uczestnik zawiera umowę na świadczenie usług przez LGD Ziemi Sandomierskiej, której integralną część stanowią postanowienia niniejszego regulaminu. Dokonując zgłoszenia Uczestnik oświadcza, że zapoznał sięniniejszym regulamin i akceptuje jego postanowienia.

5. Termin nadsyłania zgłoszeń obowiązuje zgodnie z ofertą na dane szkolenie. Rejestracja po tym terminie będzie możliwamiarę dostępności miejsc, z tym zastrzeżeniem, że brak jest możliwości rezygnacji w szkoleniu.

6. Za datę wpływu zgłoszenia uznaje się dzień jego wpływu do biura LGD Ziemi Sandomierskiej, zgodnie z warunkami oferty.

§ 4 Rezygnacja z udziału w szkoleniu otwartym

1. Uczestnik ma prawo zrezygnowaćuczestnictwa w szkoleniu otwartym na zasadach i warunkach wskazanych w punktach poniżej.

2. Rezygnacjiudziału w szkoleniu otwartym Uczestnik dokonuje poprzez skierowanie na adres e-mail biuro@lgd-sandomierz.eu swojego oświadczenia o rezygnacji. Brak uiszczenia opłaty za szkolenie nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu i upoważnia LGD Ziemi Sandomierskiej do egzekwowania należności w pełnej wysokości.

3.  W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w szkoleniu otwartym:

a) gdy LGD Ziemi Sandomierskiej otrzyma od Uczestnika oświadczenierezygnacji do 7 dnia przed dniem rozpoczęcia szkolenia, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział w szkoleniu;

b) gdy LGD Ziemi Sandomierskiej otrzyma od Uczestnika oświadczenierezygnacji w okresie krótszym niż 7 dni przed planowanym terminem szkolenia, przysługuje prawo zatrzymania całej otrzymanej wpłaty. Jeżeli opłata nie została jeszcze dokonana, Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty, na wskazany numer konta, w terminie najpóźniej do dnia rozpoczęcia szkolenia;

c) nieobecność uczestnika na szkoleniu bez formalnego zgłoszenia rezygnacji nie zwalnia go z obowiązku zapłaty 100% ceny szkolenia.

4. Dopuszczalna jest zmiana Uczestnika szkolenia przez Uczestnika dotychczas zgłoszonegojest ona nieodpłatna, ale pod warunkiem, że nowy Uczestnik spełnia wymogi oferty / grupy docelowej. W takiej sytuacji Uczestnik ma obowiązek powiadomić o tym LGD Ziemi Sandomierskiej niezwłocznie, najpóźniej na 2 dni przed dniem rozpoczęcia się szkolenia i dokonać nowego zgłoszenia. Do nowego Uczestnika (zgłoszonego w miejsce rezygnującego) stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu. Po upływie wskazanego powyżej terminu, zmiana Uczestnika szkolenia jest niedopuszczalna.

§ 5 Płatność za szkolenie otwarte

1. Informacje dotyczące ewentualnych płatności za uczestnictwo w Szkoleniu są zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.lgd-sandomierz.eu w ofercie dotyczącej danego szkolenia.

2. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot Uczestnik szkolenia.

3. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto LGD Ziemi Sandomierskiej najpóźniejciągu 3 dni od dnia otrzymania potwierdzenia zgłoszenia. Przy czym za datę otrzymania potwierdzenie zgłoszenia należy rozumieć datę nadania potwierdzenia przez LGD Ziemi Sandomierskiej na adres email wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.

§ 6 Odwołanie szkolenia otwartego przez LGD Ziemi Sandomierskiej

1. LGD Ziemi Sandomierskiej zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkoleniaterminie najpóźniej do 3 dni przed planowaną datą w przypadkach niezależnych od LGD Ziemi Sandomierskiej, a w szczególności gdy nie zbierze się minimalna ilość osób niezbędna dla realizacji szkolenia.

2. LGD Ziemi Sandomierskiej zastrzega sobie prawo do odwołania szkoleniadniu jego rozpoczęcia, w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia w zaplanowanym terminie, niezależnych od LGD Ziemi Sandomierskiej i wówczas zobowiązuje się do udzielenia informacji uczestnikowi o najbliższym terminie szkolenia.

3. W przypadku odwołania szkolenia przez LGD Ziemi Sandomierskiej, Zamawiający lub Uczestnik otrzymuje taką informację drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną lub faxem. Wpłacone kwoty zwracane są na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego lub Uczestnika, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odwołania szkolenia, lub za zgodą Zamawiającego/Uczestnika przekazywane na poczet innego terminu lub innego szkolenia organizowanego przez LGD Ziemi Sandomierskiej.

§ 7 Zgłoszenie udziału w szkoleniu zamkniętym

1. Podstawą zgłoszenia na szkolenie zamknięte jest wysłanie wypełnionegopodpisanego (wraz z pieczęcią firmy, w przypadku zgłoszenia przez jednostkę organizacyjną) scanu formularza zamówienia na adres e-mail: biuro@lgd-sandomierz.eu.

2. Na podstawie otrzymanego zgłoszenia do udziałuszkoleniu zamkniętym, Zamawiającemu wystawione zostaje potwierdzenie udziału zgłoszonych osób i odesłanie potwierdzenia na kontakt wskazany w formularzu zamówienia, nie później niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych po otrzymaniu formularza zamówienia.

3. Zmiana zakresu szkoleniawarunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8 Płatność za szkolenie zamknięte

1. W zamian za przeprowadzenie szkolenia LGD Ziemi Sandomierskiej przysługuje wynagrodzenie zgodnie z zawartą umową, chyba że szkolenie realizowane jest w ramach projektu i jest bezpłatne dla uczestników.

2.Co do zasady, wynagrodzenie zostanie zapłacone na podstawie faktury proforma wystawionej przez LGD Ziemi Sandomierskiej przed realizacją szkolenia.

3. Do łącznej ceny netto zostanie doliczony podatek VATwysokości zgodnej z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa.

4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności przelewem na wskazany numer rachunku LGD Ziemi Sandomierskiej.

5. Zamawiający upoważnia LGD Ziemi Sandomierskiej do wystawienia faktury VAT bez podpisu Klienta.

6. LGD Ziemi Sandomierskiej zobowiązuje się wystawić fakturę za realizację zlecenia, co do zasady,ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia.

7. Cena podana przy każdym szkoleniu jest wiążącachwili złożenia zamówienia/ dokonania zgłoszenia. LGD Ziemi Sandomierskiej zastrzega sobie prawo do zmiany cen, jak również wycofania poszczególnych szkoleń bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen lub oferty nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.

§ 9 Realizacja i przebieg szkolenia

1. Szkolenia realizowane są wg programuna warunkach umieszczonych na stronie internetowej LGD Ziemi Sandomierskiej oraz zawartych w zamówieniu lub umowie.

2. LGD Ziemi Sandomierskiej zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkoleniaterminie do 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą: miejsca szkolenia; harmonogramu; terminu szkolenia; prowadzącego zajęcia, a także jego agendy.

3. Filmowanie, nagrywaniefotografowanie prowadzonych szkoleń przez Uczestników jest zabronione.

4. Szkolenie odbywa sięposzanowaniem zasad wzajemnego zaufania i w atmosferze poufności.

5. Do obowiązków LGD Ziemi Sandomierskiej należy zapewnienie wykwalifikowanego specjalisty do przeprowadzenia szkolenia.

6. Doboru metod oraz formy prowadzenia szkolenia,także jego tempa i przebiegu dokonuje Trener, dostosowując je do tematu zajęć oraz grupy szkoleniowej.

7. LGD Ziemi Sandomierskiej dołoży należytej staranności, aby szkolenie było poprowadzone zgodniewyznaczonym harmonogramem i tematyką, z tym zastrzeżeniem, że nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie pełnej tematyki szkolenia w sytuacji, w której na taką realizację nie pozwalają potrzeby grupy szkoleniowej.

8. Po zakończeniu szkolenia, każdy Uczestnik otrzyma dyplom/zaświadczenie poświadczający/e udziałszkoleniu.

§ 10 Materiały szkoleniowe

1. LGD Ziemi Sandomierskiej zastrzega wszelkie prawa autorskie do materiałów szkoleniowychzabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.

2. Wszelkie materiały powstałetrakcie prowadzenia szkolenia i upublicznione przez LGD Ziemi Sandomierskiej można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. LGD Ziemi Sandomierskiej nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia szkolenia.

3. Wykorzystanie materiałów powstałychtrakcie i na użytek szkolenia do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody LGD Ziemi Sandomierskiej.

§ 11 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej,siedzibą Łoniów 56, 27-670 Łoniów, e-mail: iod@lgd-sndomierz.eu.

2. W przypadku projektów współfinansowanych z innych źródeł (np. UE) administratorem Pana / Pani danych osobowych będą również Instytucje Pośredniczące i Wdrażające dany program.

3. Dane osobowe Uczestnika są chronione zgodniepowszechnie obowiązującymi przepisami prawa w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych, przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub inne nieuprawnione działania.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umowy, organizacji i realizacji szkolenia/doradztwa, w tym przesłania materiałów szkoleniowych, wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu a także w celu komunikacji z uczestnikami szkolenia / doradztwa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikającyprzedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 • ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
 • jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;
 • w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;
 • w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora.

7. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe min.celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest Pani/Pana zgoda. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu.

8. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodneprawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń).

9. Aby przetwarzać daneniektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona.

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowyAdministratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

12. Osoba zgłaszająca uczestnika potwierdza, że otrzymała jego zgodę na udostępnienie danych osobowych administratorowicelu organizacji i realizacji szkolenia.

§ 12 Prawa stron

1. LGD Ziemi Sandomierskiej zobowiązana jest do spełnienia następujących wymogów:

 • adekwatne do prowadzenia szkolenia warunki pracy;
 • prowadzący będzie posiadał wiedzę merytoryczną dotyczącą zagadnień szkoleniowych oraz dobierze metody adekwatne do tematyki szkolenia oraz wszystkich uczestników szkolenia;
 • w czasie szkolenia zostaną zrealizowane umówione treści, przy czym Uczestnik jest świadomy, że pełna ich realizacja zależy od dynamiki grupy szkoleniowej, co jest okolicznością niezależną od LGD Ziemi Sandomierskiej;
 • zostaną spełnione pozostałe formalne warunki umowy.

2. Uczestnik jest zobowiązany do spełnia następujących wymogów:

 • uczestnicy szkolenia w pełni zaangażują się w proces kształcenia;
 • uczestnicy będą brali czynny udział w przygotowanych przez trenera zadaniach i ćwiczeniach;
 • uczestnicy dostosują się do ustalonych w czasie szkolenia zasad;
 • uczestnicy będą przestrzegać zasad prowadzenia szkolenia, w tym zachowają poufność,
 • uczestnicy wypełnią rzetelnie ocenę przebiegu szkolenia,
 • zostaną spełnione pozostałe formalne warunki umowy.

§ 13 Postępowanie reklamacyjne

1. Uczestnik/ Zamawiający ma prawo złożyć reklamację jeśli ma zastrzeżenia do kwestii zawartych§ 12 pkt 1.

2. Reklamację należy złożyćformie pisemnej i przesłać na adres LGD Ziemi Sandomierskiej w terminie 7 (siedmiu) dni od realizacji szkolenia lub w przypadku szkoleń trwających dłużej niż jeden dzień od ostatniego dnia szkoleniowego.

3. Reklamacja przesłana po terminie zostanie pozostawiona bez rozpoznania,czym Uczestnik/ Zamawiający zostanie poinformowany mailem na wskazany w zgłoszeniu / formularzu zamówienia adres.

4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 • dokładne określenie szkolenia, którego reklamacja dotyczy;
 • wskazanie konkretnych argumentów na uzasadnienie zarzutów podniesionych w reklamacji;
 • propozycje formy zadośćuczynienia ze strony LGD Ziemi Sandomierskiej.

5. LGD Ziemi Sandomierskiej rozpozna reklamacjęterminie 14 dni od dnia jej wpływu do siedziby biura w formie wskazanej w pkt 2 oraz w tym terminie poinformuje Uczestnika/ Zamawiającego o jej wyniku mailem na wskazany w zgłoszeniu/ formularzu zamówienia adres.

6. Reklamacja może zostać uwzględnionacałości albo w części albo LGD Ziemi Sandomierskiej może odmówić jej uwzględnienia.

7. W sytuacji, gdy reklamacja zostanie uznana w części lub w całości, LGD Ziemi Sandomierskiej może zaproponować Uczestnikowi/ Zamawiającemu następujące formy zadośćuczynienia:

 • realizacja dodatkowej formy wsparcia (szkolenie, coaching, doradztwo);
 • obniżenie pierwotnie założonej ceny szkolenia, przy czym udzielony rabat nie może przekroczyć 50%,
 • indywidualne konsultacje z trenerem w liczbie nie przekraczającej 2 godzin,
 • rabat w wysokości nie przekraczającej 50% na kolejne/inne wybrane szkolenie realizowane przez LGD Ziemi Sandomierskiej.

§ 14 Postępowanie w przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych oraz z zastrzeżeniami klientów

1. Zachowanie zasad bezpieczeństwa na sali szkoleniowej:

 • LGD Ziemi Sandomierskiej organizuje szkolenia w salach szkoleniowych spełniających zasady BHP i PPO;
 • w przypadku wystąpienia sytuacji zagrażających bezpieczeństwu uczestników, zastosowanie mają przepisy BHP i PPO.

2. Ogólne zasady postępowania w sytuacjach nieprzewidzianych:

 • Trener prowadzący szkolenie ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się z LGD Ziemi Sandomierskiej, w celu podjęcia kroków do rozwiązania zaistniałych problemów możliwie jak najszybciej;

3. Sytuacje powodujące nieobecność trenera:

 • osoba prowadząca szkolenie / doradztwo jest zobowiązana do poinformowania LGD Ziemi Sandomierskiej o swojej nieobecności;
 • LGD Ziemi Sandomierskiej poszukuje osoby na zastępstwo za prowadzącego;
 • jeżeli nie istnieje możliwość wyznaczenia zastępstwa, a jednocześnie odbywa się szkolenie dla innej grupy z tego samego zakresu tematycznego, to (jeśli jest to możliwe i wszyscy Uczestnicy obu grup wyrażą na to zgodę) następuje połączenie obu grup;
 • jeżeli nie ma możliwości połączenia grup, to LGD Ziemi Sandomierskiej informuje uczestników mailowo, telefonicznie lub osobiście o odwołaniu zajęć z minimum 1 dniowym wyprzedzeniem.

4. Brak dostępności miejsca szkolenia:

 • w przypadku braku dostępności miejsca szkolenia LGD Ziemi Sandomierskiej podejmie działania do zapewnienia innej sali szkoleniowej, o ile zachowuje wymagany standard;
 • wyznaczona zostaje inna sala szkoleniowa, każdy uczestnik zostaje poinformowany o zmianie telefonicznie, mailowo lub osobiście;
 • w przypadku szkolenia otwartego LGD Ziemi Sandomierskiej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku braku możliwości zapewniania odpowiedniej sali zastępczej i informuje uczestników o zaistniałej sytuacji telefonicznie, mailowo lub osobiście z minimum 1 dniowym wyprzedzeniem;
 • w przypadku odwołania szkolenia zostaje wyznaczony nowy termin.

5. Udział w szkoleniu osób nietrzeźwych – poza standardowymi procedurami postępowania, trener ma prawo poproszenia uczestnika o opuszczenie sali szkoleniowej, a w wyjątkowych sytuacjach, żądania opuszczenia sali, jeżeli zachowanie uczestnika uniemożliwia prowadzenie szkolenia.

6. Konflikt pomiędzy uczestnikami, który doprowadził do otwartego sporu i opuszczenia sali szkoleniowej przez część uczestników:

 • prowadzący szkolenie sporządza pisemny raport z dokładnym opisem zdarzenia, który przekazuje LGD Ziemi Sandomierskiej;
 • jeżeli grupa uczestników opisana w raporcie straci znaczącą część zajęć, może na podstawie pisemnej prośby domagać się dokończenia zajęć w innym terminie, o ile powód ich przerwania jest podstawny i uzasadniony;
 • LGD Ziemi Sandomierskiej ustala termin i miejsce przeprowadzenia przerwanych zajęć programowych po wcześniejszym uzgodnieniu z grupą i prowadzącym.

7. Przeprowadzenie szkolenia w warunkach, które były rażąco niezgodne z wcześniejszymi ustaleniami, w przypadku zlecenia organizacji szkolenia firmie zewnętrznej:

 • w przypadku gdy zleceniobiorca organizujący szkolenie dla LGD Ziemi Sandomierskiej nie spełni ustalonych warunków związanych z przygotowaniem sali szkoleniowej zostanie wezwany do natychmiastowego wyznaczenia nowej sali szkoleniowej spełniającej ustalone wymogi lub w przypadku nie spełnienia ustalonych wymogów LGD Ziemi Sandomierskiej będzie zmuszona do zerwania zawartej umowy bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej za niespełnienie warunków umowy.

8. Nieszczęśliwego wypadku lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia uczestnika szkolenia:

 • w przypadku nieszczęśliwego wypadku prowadzący natychmiast wzywa pogotowie oraz informuje o zaistniałej sytuacji LGD Ziemi Sandomierskiej;
 • każdy z pracowników kadry szkolącej posiada odpowiednie przeszkolenie z zakresu BHP.

9. Sytuacje losowe nieprzewidywalne:

 • Wszelkie sytuacje niezależne od organizatora czy zarządzającego miejscem szkolenia, które utrudniają lub uniemożliwiają przeprowadzenie szkolenia wynikające wskutek działania siły wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.;
 • LGD Ziemi Sandomierskiej zapewnia inną salę szkoleniową jeśli jest to możliwe, nowa lokalizacja szkolenia musi się znajdować bliskiej odległości od pierwszej sali szkoleniowej, musi spełniać minimum te same wymogi techniczne, a jej zmiana musi zostać zaakceptowana przez uczestników szkolenia;
 • LGD Ziemi Sandomierskiej przerywa lub odwołuje szkolenie wynikające z działania siły wyższej;
 • w sytuacji przerwania zajęć w skutek działania siły wyższej jeżeli dotyczy to zajęć z osobami niepełnoletnimi, koordynator szkolenia informuje natychmiast opiekunów prawnych o zaistniałej sytuacji i zapewnia bezpieczeństwo uczniom do czasu ich odbioru przez rodzica lub opiekuna prawnego.

10. Postanowienia końcowe:

 • w sytuacji odwołania zajęć z ww. przyczyn LGD Ziemi Sandomierskiej zaproponuje dodatkowy termin odrobienia szkolenia informując uczestników drogą mailową za potwierdzeniem odbioru lub telefonicznie;
 • jeśli dodatkowy termin szkolenia nie zostanie zaakceptowany przez uczestnika, a przypadku osób niepełnoletnich przez opiekuna prawnego, LGD Ziemi Sandomierskiej dokona rozliczenia szkolenia za nieprzeprowadzone zgodnie z harmonogramem zajęcia, co skutkować będzie obniżeniem opłaty za te część szkolenia lub zwrotem opłaty za te zajęcia.

§ 15 Odpowiedzialność LGD Ziemi Sandomierskiej

1. LGD Ziemi Sandomierskiej nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości lub nieprawidłowościdostarczonych materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody poniesione przez Uczestnika podczas szkolenia.

2. LGD Ziemi Sandomierskiej zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmianmodyfikacji regulaminu.

§ 16 Postanowienia końcowe

1. W przypadku realizacji szkoleń lub usług doradczych współfinansowanych ze środków zewnętrznych analiza potrzeb, charakterystyka grupy docelowej oraz cele szkolenia bądź usługi doradczej ujęte są we wniosku o dofinansowanie projektu, w ramach którego realizowana jest usługa.

2. Wszelkie spory wynikłe między LGD Ziemi SandomierskiejZamawiającym/Uczestnikiem, strony zgodnie podają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według siedziby LGD Ziemi Sandomierskiej.

3. Strony zastrzegają sobie prawo udostępniania osobom trzecimcelach reklamowych lub w materiałach referencyjnych informacji o fakcie współpracy chyba, że Zamawiający lub LGD Ziemi Sandomierskiej w formie pisemnej złożą oświadczenie, że sobie tego nie życzą.

4. Oświadczenie,którym mowa w § 16 ust. 3 złożone przez Zamawiającego musi być przesłane na adres: biuro@lgd-sandomierz.eu.

 

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”