Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020

Ocena użytkowników:  / 2
SłabyŚwietny 

Zapraszamy do zapoznania się ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla obszaru gmin:

DWIKOZY, KLIMONTÓW, KOPRZYWNICA, LIPNIK, ŁONIÓW, OBRAZÓW, SAMBORZEC, WILCZYCE, ZAWICHOST

opracowaną przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Sandomierskiej.

Strategia została złożona do konkursu ogloszonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, na wybór strategii rozwoju lokalnego, współfinansowanych w ramach PROW 2014-2020. Wnioski złożone przez LGD podlegają ocenie komisji ds. wyboru LSR, w skład której wchodzą przedstawiciele Zarządu Województwa oraz niezależni eksperci. W dniu 6 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdził strategię rozwoju lokalnego, która będzie realizowana przez LGD Ziemi Sandomierskiej. 21 kwietnia w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się podpisanie umów ramowych pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego a lokalnymi grupami działania. LGD Ziemi Sandomierskiej będzie miała do rozdysponowania ponad 7 mln zł. Połowa tej kwoty przeznaczona będzie na rozwój przedsiębiorczości a pozostała część na rozwój aktywizacji i integracji społeczności lokalnej oraz rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

Cele ogólne, szczegółowe i przedsięwzięcia w LSR:

CEL OGÓLNY 1
Rozwój gospodarczy obszaru objętego LSR

Cel szczegółowy 1.1.
Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Przedsięwzięcia:
1.1.1 podejmowanie działalności gospodarczej  
1.1.2 rozwój działalności gospodarczej
1.1.3  tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych

CEL OGÓLNY 2
Wzrost atrakcyjności obszaru objętego LSR w oparciu o zasoby lokalne i dziedzictwo kulturowe

Cel szczegółowy 2.1
Wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze objętym LSR

Przedsięwzięcie 2.1.1 Aktywizacja i integracja mieszkańców - łączymy pokolenia, wymieniamy doświadczenia, przeciwdziałamy
wykluczeniu społecznemu (projekt grantowy)

Przedsięwzięcie 2.1.5 Stworzenie szans do poprawy jakości życia na obszarze LGD poprzez opracowanie oddolnych koncepcji rozwoju smart village.

Cel szczegółowy 2.2.
Promocja walorów turystycznych i dziedzictwa kulturowego regionu

Przedsięwzięcie 2.2.1  tworzenie i rozwój form popularyzacji dziedzictwa lokalnego (projekt grantowy)

Cel szczegółowy 2.3
Zwiększenie potencjału turystycznego, rekreacyjnego i kulturowego obszaru z wykorzystaniem lokalnych zasobów

Przedsięwzięcie: 2.3.1 Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (konkurs)

Grupy defaworyzowane w LSR:

- osoby bezrobotne;
- młodzież, która po ukończeniu szkoły nie może znaleźć zatrudnienia,
- osoby niepełnosprawne,
- kobiety (w tym kobiety, które pozostają bez pracy po urodzeniu dziecka);
- osoby niepotrafiące posługiwać się komputerem;
- osoby starsze, po 50 roku życia;
- osoby bez znajomości języków obcych

Branże kluczowe dla regionu:

- rolnictwo
- przetwórstwo spożywcze
- turystyka

Do pobrania:

  • STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (LSR) - wersja aktualna

 

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (LSR) złożona w ramach konkursu

 

 trzy

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”