Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

Statut LGD Ziemi Sandomierskiej

Ocena użytkowników:  / 1
SłabyŚwietny 

STATUT

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZIEMI SANDOMIERSKIEJ

(tekst jednolity zatwierdzony uchwałą nr 12/I/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, z dnia 24-04-2018 r.)

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej zwane dalej Stowarzyszeniem – Lokalną Grupą Działania, jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli władz publicznych, partnerów społecznych, gospodarczych oraz mieszkańców. LGD Ziemi Sandomierskiej jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, działającym na podstawie przepisów:

  • ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (j.t. Dz.U. z 2001 r. nr 79 z późn. zm.);
  • ustawy z dnia 07 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich (Dz. U. nr 64 z 2007r. z późn. zm.);
  • ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 349);
  • ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378);
  • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm.)
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.);
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 z póź. zm.) oraz niniejszego Statutu.

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej LGD Ziemi Sandomierskiej.

3. Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

§ 2

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania jest zarejestrowane, posiada osobowość prawną i powołane jest na czas nieokreślony.

§ 3

1. Siedzibą Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania jest miejscowość Łoniów w gminie Łoniów w województwie świętokrzyskim. 

2. Terenem działania Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania jest obszar powiatu Sandomierskiego i Gminy Lipnik.

3. Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania może prowadzić działalność na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami RP oraz może być członkiemi międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

§ 4

1. Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania opiera swoją działalność na nieodpłatnej pracy swoich członków.

2. Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania może zatrudniać pracowników do prowadzenia spraw biurowych, na ogólnie przyjętych zasadach.

 § 5

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania używa pieczęci zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd wzorem.

 

Rozdział II

Cele i formy działania.

§ 6

Głównym celem Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania jest realizacja lokalnej strategii rozwoju oraz dążenie do podniesienia potencjału gospodarczego, innowacyjnego, społecznego i kulturowego regionu.

§ 7

Działalność Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania obejmuje zadania w zakresie:

1)      opracowania i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;

2)      podejmowania inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w realizacji LSR;

3)      promocji obszarów wiejskich położonych w obszarze działania Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania;

4)      wspierania procesu tworzenia w regionie sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości;

5)      prowadzenia działań na rzecz rozwoju działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich i miejsko – wiejskich;

6)      współdziałania na rzecz zwiększenia sprawności wdrażania innowacji poprzez transfer technologii oraz zwiększenie dostępu do korzystania z usług publicznych on-line;

7)      prowadzenia działań zmierzających do poprawy jakości zasobów ludzkich, poprzez rozwijanie kompetencji i kwalifikacji pracowników oraz przedsiębiorców;

8)      promowania wykorzystywania nowych technologii i rozwiązań innowacyjnych, służących zwiększaniu efektywności pracy i podnoszących konkurencyjność przedsiębiorstw;

9)      prowadzenia działań zmierzających do wzrostu spójności terytorialnej, czyli dywersyfikację działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, zwiększenie mobilności zawodowej i przestrzennej osób zamieszkujących obszary wiejskie i wyrównanie dostępu do wysokiej jakości edukacji;

10)   wspierania aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniami z pracy;

11)   prowadzenia działań promujących potencjał turystyczny i gospodarczy regionu w kraju i zagranicą;

12)   wspierania działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

13)   rozwoju edukacji ekologicznej;

14)   promocji produktów regionalnych i ekologicznych;

15)   rozwoju integracji i aktywizacji społeczności lokalnej, w tym osób niepełnosprawnych i seniorów;

16)   wspierania i promocji wolontariatu;

17)   wspierania rozwoju kultury i sztuki oraz ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego regionu;

18)   wspierania prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży;

19)   wspierania środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób chorych i niepełnosprawnych;

20)   podejmowania innych działań związanych z rozwojem gospodarczym, społecznym i kulturowym regionu;

21)   udzielania nieodplatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;

22)   prowadzenia działalności rachunkowo - księgowej;

23)   prowadzenia doradztwa i poradnictwa z zakresu podejmowania, prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej, organizacji pozarządowych i innych jednostek w tym zarządzania, marketingu, rachunkowości, księgowości i podatków;

24)   prowadzenie działań edukacyjno - zawodowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

25)   wspieranie i prowadzenie działalności artystycznej, sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

§8

1. Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania realizuje swój cel w szczególności poprzez:

1)      opracowanie LSR i przystąpienie do konkursu na jej realizację, organizowanego przez samorząd województwa;

2)      rozpowszechnianie założeń zatwierdzonej LSR na obszarze działania Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania;

3)      współpracę z uczelniami wyższymi, jednostkami naukowo – badawczymi, samorządami lokalnymi i innymi firmami i organizacjami z regionu;

4)      tworzenie i prowadzenie profesjonalnych ośrodków informacyjno – doradczych i promocyjnych, między innymi w zakresie;

·      rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich;

·      promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej;

·      aktywizacji i integracji społeczności lokalnej;

·      ekologii i ochrony środowiska;

·      promocji eksportu produktów regionalnych i ekologicznych;

5)      organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów, konkursów i innych działań informacyjnych ii szkoleniowych;

6)      opracowywanie ekspertyz, opinii i stanowisk związanych z profilem działalności Stowarzyszenia;

7)      organizowanie imprez kulturalnych oraz udział w tego rodzaju przedsięwzięciach organizowanych przez inne podmioty;

8)      współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami o podobnych do Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania celach,

9)      pozyskiwanie środków na realizację projektów z funduszy zewnętrznych;

10)   podejmowanie innych czynności zmierzających do realizacji celów statutowych oraz przewidzianych dla Lokalnych Grup Działania w przepisach PROW;

11)   działalność promocyjną, informacyjną, wydawniczą, publicystyczną i poligraficzną, tworzenie stron internetowych oraz przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym;

12)   udzielanie pomocy organizacyjnej osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym zamierzającym podjąć działalność gospodarczą, społeczną lub kulturalną;

13)   realizację LSR, a w szczególności:

·         upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów w ramach LSR, kryteriach wyboru, sposobie naboru i oceny wniosków;

·         informowanie za pomocą dostępnych środków przekazu o możliwości otrzymania wsparcia w ramach LSR;

·         prowadzenie dla potencjalnych beneficjentów bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania wniosków;

·         sprawdzanie zgodności projektów z założeniami LSR;

·         dokonywanie wyboru projektów do dofinansowania ze środków otrzymanych przez LGD na realizację LSR;

14)   organizację wyjazdów studyjnych dla przedstawicieli sektora publicznego, społecznego ii gospodarczego, mieszkańców obszarów wiejskich, rolników i producentów rolnych;

15)   organizację wizyt studyjnych na obszarze działania LGD Ziemi Sandomierskiej;

16)   tworzenie klastrów, inkubatorów przetwórczych, technologicznych itp.:

17)   tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości;

18)   poradnictwo prawne, rachunkowo - księgowe i marketingowe;

19)   wyszukiwanie miejsc pracy i pozyskiwanie pracowników;

20)   organizację targów, wystawi innych imprez promocyjnych.

2. Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania nie prowadzi działalności gospodarczej.

3. Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania, - w ramach działalności statutowej, może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego.

4. Dla osiągnięcia swych celów statutowych Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania może:

1)      wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z LSR;

2)      posiadać udziały w spółkach prawa handlowego.

 

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 9

1.Członkami Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania mogą być osoby fizyczne i prawne.

2.Członkowie Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania dzielą się na członkówi honorowych.

§ 10

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego.

2. Członkiem honorowym może być wyłącznie osoba fizyczna, która wniosła znaczący wkłw rozwój Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej.

3. Kandydat na członka LGD powinien:

a. Wykazać się aktywną działalnością na rzecz rozwoju obszaru LGD, zgodną z celami statutowymi Stowarzyszenia,

b. Posiadać rekomendację pisemną co najmniej 5 członków LGD

c. Złożyć deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia.

§ 11

1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów na podstawie złożonej deklaracji członkowstwa.

2. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 12

1. Członkowie zwyczajni zobowiązani są:

a) przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania;

b) dbać o dobre imię Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania;

c) aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania;

d) przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania;

e) regularnie opłacać składki i ponosić inne opłaty, których wysokość określa Zarząd;

f) dbać o mienie Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania;

g) brać czynny udział w zebraniach Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania.

2. Członek zwyczajny ma prawo do:

a) czynnego i biernego prawa wyborczego władz Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania;

b) wnioskowania we wszystkich sprawach Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania;

c) korzystania z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania;

d) korzystania z innych możliwości działania, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania;

e) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie - Lokalną Grupę Działania.

§ 13

1. Skreślenie z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania następuje przez dobrowolną rezygnację przynależności do Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania, zgłoszoną na piśmie po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu - Lokalnej Grupie Działania

2.Wykluczenie przez Zarząd Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania następuje w drodze uchwały:3.Członkostwo wygasa w przypadku śmierci osoby fizycznej lub likwidacji osoby prawnej.

a) za działalność sprzeczną ze statutem Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania;

b) za działalność sprzeczną z uchwałami Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania;

c) za brak aktywności w pracach Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania;

d) za uporczywe nieregulowanie składek członkowskich;

e) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu;

f) za działalność na szkodę Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania.

3. Członkostwo wygasa w przypadku śmierci osoby fizycznej lub likwidacji osoby prawnej.

4.   Od uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania, członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały wraz z uzasadnianiem i pouczeniem o możliwości odwołania się. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

 

Rozdział IV

Władze LGD Ziemi Sandomierskiej.

§ 14

1. Władzami Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania są:

1) Walne Zebranie Członków

2) Zarząd

3) Komisja Rewizyjna

4) Rada.

2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej bądź/i Rady.

§ 15

W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania przekroczy 100 osób Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów wybranych zgodnie z Ordynacją Wyborczą do władz Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania. Liczba delegatów nie może przekroczyć 100 osób.

§ 16

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. Wybór władz następuje spośród członków Stowarzyszenia LGD zgłaszanych na wniosek uczestniczących w zebraniu członków. Zgromadzeni większością głosów mogą postanowić o głosowaniu tajnym.

2. W czasie trwania kadencji dopuszcza się prawo uzupełnienia składu władz Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania, lecz nie więcej niż o połowę liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 17

Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo bez wynagrodzenia, chyba, że Walne Zebranie Członków postanowi inaczej.

§ 18

1. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

2. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków.

3. Uchwały władz Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym. Walne Zebranie Członków może uchwalić głosowanie tajne.

Walne Zebranie Członków

§ 19

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 20

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku.

§ 21

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Zarząd lub na wniosek 1/3 liczby członków Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania.

§ 22

1.  Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) uchwalenie Statutu i zakresu działalności Stowarzyszenia;

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

c) uchwalanie Regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania;

d) ustalanie wysokości diety dla członków Rady za posiedzenia;

e) wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania;

f) udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej;

g) uchwalanie zmian statutu;

h) ustalanie wysokości składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania;

i) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu;

j) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;

k) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania lub jej władz;

l) podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania z innych organizacji, związków, stowarzyszeń, krajowych i zagranicznych;

m) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady;

n) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działi przeznaczeniu pozostałego po rozwiązaniu majątku;

o) opiniowanie projektu LSR opracowanej przez Zarząd.

2. Każdemu członkowi Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania przysługuje na Walnym Zebraniu Członków jeden głos.

§ 23

1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków / delegatów, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem. W zawiadomieniu Zarząd przesyła szczegółowy porządek obrad.

2. Organizacje i tryb pracy Walnego Zebrania Członków określa Regulamin Walnego Zebrania Członków.

§ 24

W przypadku braku quorum podczas Walnego Zebrania Członków zwołanego zgodnie z §23, uchwały podejmowane są przez Walne Zebranie Członków zwołane w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania.

Zarząd

§ 25

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działaniaz uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

a) realizacja celów Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania oraz uchwał Walnego Zebrania Członków;

b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania i działanie w jej imieniu;

c) zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków;

d) opracowywanie projektów kierunków działalności Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania;

e) opracowywanie projektów finansowych i ich realizacja;

f) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;

g) prowadzenie wszelkiej dokumentacji Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania;

h) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania na Walnym Zebraniu Członków;

 i) opracowanie, aktualizowanie oraz podejmowanie uchwał w sprawie LSR,

3. Zarząd składa się z od 5 do 7 członków, tj. Prezesa, dwóch Wiceprezesów i od 2 do 4 członków zarządu wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.

4. Organizację i tryb pracy Zarządu Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania określa Regulamin Zarządu.

Komisja Rewizyjna

§ 26

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania niezależną, odrębną od Zarządu i nie podlegającą mu, powołaną do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a) okresowa kontrola całej działalności Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania ze szczególnym uwzględnieniem sfery finansowej;

b) ocena realizacji przez Zarząd uchwał Walnego Zebrania Członków;

c) występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu;

d) składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej działalności.

3. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i od 1 do 3 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.

4. Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej.

Rada

§26a

1. Organem decyzyjnym Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania jest Rada.

2. Rada jest wybierana przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania spośród uczestniczących w nim członków Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania. Członek Rady nie może być równocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej, Zarządu lub pracownikiem Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania.

3. Liczba członków Rady jest ustalana przez Walne Zebranie Członków z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W skład Rady wchodzą przedstawiciele wszystkich trzech sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego w proporcjach zgodnych z art. 32 ust. 2 lit b) rozporządzenia nr 1303/2013.

5. Do kompetencji Rady należy wybór operacji w rozumieniu art. 2 pkt. 9 rozporząnr 1303/2013, które mają być realizowane w ramach LSR, zgodnie z art. 34 ust. 3 rozporządzenia nr 1303/2013.

6. Wybór operacji, o których mowa w ust. 5 dokonywany jest w formie uchwały Rady, podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

7. W przypadku, gdy operacja nie została wybrana do realizacji w ramach LSR, wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu na zasadach i w trybie określonym w art. 22z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.

8. Organizacje i tryb pracy Rady określa Regulamin Rady oraz Procedury, które sąi aktualizowane przez Radę.

9. Członkostwa w Radzie przed upływem kadencji ustaje w wyniku:

a) śmierci,

b) odwołania uchwałą Walnego Zebrania Członków,

c) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi,

d) złamania Regulaminu Rady oraz Procedur wyboru operacji/projektów.

 

 

Rozdział V

Majątek i fundusze LGD Ziemi Sandomierskiej.

§ 27

1. Majątek Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania stanowią:

a) nieruchomości;

b) ruchomości,

c) fundusze.

2. Na fundusze składają się:

a) wpisowe i składki członkowskie;

b) wpływy z działalności statutowej;

c) środki finansowe zewnętrzne (dotacje itp.);

d) darowizny, spadki, zapisy itp..;

e) dochody ze zbiórek i imprez publicznych;

f) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;

g) dochody z lokat bankowych;

h) dywidendy z udziałów, akcji oraz innych papierów wartościowych;

i) dochody z umów sponsorskich.

1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania zarządza Zarząd.

§ 28

Fundusze Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania przeznaczane są wyłącznie na cele statutowe oraz pokrycie kosztów niezbędnych dla funkcjonowania Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania.

§29

Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania w stosunkach z innymi osobami reprezentuje Prezes lub inny członek Zarządu upoważniony przez Prezesa. W sprawach finansowych Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania konieczne jest współdziałanie dwóch członków zarządu z tym, że zawsze wymagane jest działanie przynajmniej Prezesa lub jednego z Wiceprezesów.

Rozdział VI

Zmiany Statutu i rozwiązanie LGD Ziemi Sandomierskiej

§ 30

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania podejmuje Walne Zebranie Członków większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 31

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania winna określać przeznaczenie majątku Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania i w tym zakresie podlega zatwierdzeniu przez organ rejestracyjny.

 

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej

1.       Siedzibą Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania jest miejscowość Łoniów w gminie Łoniów                                   w województwie świętokrzyskim.

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”