Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

O nas

Ocena użytkowników:  / 5
SłabyŚwietny 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej powstała, aby skutecznie wspierać wszelkie inicjatywy społeczne mające na celu szeroko pojęty rozwój powiatu sandomierskiego i gminy Lipnik ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania zasobów przyrodniczych, kulturowych i naturalnych.

 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej to 9 gmin spójnych obszarowo i tworzących region atrakcyjny turystycznie i kulturowo: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost,

mapa_lgd

 

Misja LGD

„Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej - instrumentem wspierania zrównoważonego rozwoju, poprawy jakości życia oraz wzrostu dobrobytu mieszkańców obszarów objętych Lokalną Strategią Rozwoju.”

 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego.

LGD Ziemi Sandomierskiej działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (j.t. Dz.U. z 2001 r. nr 79 z późn. zm.), ustawy z dnia 07 marca 2007 r. O wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich (Dz. U. nr 64 z 2007 r. z późn. zm.), Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z 10 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005) oraz Statutu Sandomierskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego Lokalnej Grupy Działania.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym z datą 18.10.2001 r. pod numer KRS 0000054684, posiada osobowość prawną i powołana jest na czas nieokreślony.

Siedzibą Lokalnej Grupy Działania ZS jest miasto Sandomierz. Terenem działania LGD jest obszar powiatu Sandomierskiego i Gminy Lipnik. LGD ZS może prowadzić działalność na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami RP oraz może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania, o ile jest to związane z właściwym realizowaniem przyjętych celów.

Głównym celem LGD Ziemi Sandomierskiej jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju oraz dążenie do podniesienia potencjału gospodarczego, innowacyjnego, społecznego i kulturowego regionu.

Działalność LGD ZS obejmuje zadania w zakresie:

 1. opracowania i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w rozumieniu ustawy z dnia 07.03.2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013;
 2. podejmowania inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w realizacji LSR;
 3. promocji obszarów wiejskich położonych w obszarze działania Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania;
 4. wspierania procesu tworzenia w regionie sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości,
 5. prowadzenia działań na rzecz rozwoju działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich i miejsko – wiejskich,
 6. współdziałania na rzecz zwiększenia sprawności wdrażania innowacji poprzez transfer technologii oraz zwiększenie dostępu do korzystania z usług publicznych on-line,
 7. prowadzenia działań zmierzających do poprawy jakości zasobów ludzkich, poprzez rozwijanie kompetencji i kwalifikacji pracowników oraz przedsiębiorców,
 8. promowania wykorzystywania nowych technologii i rozwiązań innowacyjnych, służących zwiększaniu efektywności pracy i podnoszących konkurencyjność przedsiębiorstw,
 9. prowadzenia działań zmierzających do wzrostu spójności terytorialnej, czyli dywersyfikację działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, zwiększenie mobilności zawodowej i przestrzennej osób zamieszkujących obszary wiejskie i wyrównanie dostępu do wysokiej jakości edukacji,
 10. wspierania aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 11. prowadzenia działań promujących potencjał turystyczny i gospodarczy regionu w kraju i zagranicą.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej realizuje swój cel w szczególności poprzez:

 1. opracowanie LSR i jej realizację;
 2. rozpowszechnianie założeń zatwierdzonej LSR na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania;
 3. współpracę z uczelniami wyższymi, jednostkami naukowo – badawczymi, samorządami lokalnymi i innymi firmami i organizacjami z regionu;
 4. tworzenie i prowadzenie profesjonalnych ośrodków informacyjno – doradczych i promocyjnych;
 5. prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej;
 6. opracowywanie ekspertyz, opinii i stanowisk związanych z profilem działalności LGD ZS;
 7. wspieranie działalności oświatowej i kulturalnej, m.in. poprzez organizowanie konferencji, odczytów, spotkań i seminariów;
 8. współpracę i wymianę informacji z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami o podobnych do Lokalnej Grupy Działania ZS celach,
 9. gromadzenie środków na działalność Lokalnej Grupy Działania z funduszy zewnętrznych oraz własnych;
 10. podejmowanie innych czynności zmierzających do realizacji celów statutowych oraz przewidzianych dla Lokalnych Grup Działania w przepisach PROW.

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”