Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

Kryteria wyboru operacji w ramach LSR

Ocena użytkowników:  / 1
SłabyŚwietny 

Kryteria wyboru operacji określone są zgodnie z wymogami PROW 2014-2020 oraz zgodnie z innymi aktami prawnymi obowiązującymi przy wyborze operacji.

Przyjęte kryteria opracowane zostały przy współpracy z lokalną społecznością, i wynikają z diagnozy oraz analizy SWOT obszaru LSR.

Premiowane będą projekty dotyczące podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej, uwzględniające kluczowe dla naszego obszaru branże gospodarcze oraz projekty, w wyniku których utworzone zostanie więcej niż wymagana liczba miejsc pracy.

Premiowane będą również te operacje, których realizacja zakłada wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań, pozytywne oddziaływanie w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, wykorzystanie lokalnych zasobów.

Premiowane będą również te projekty, których beneficjantami będą osoby należące do grupy defaworyzowanej określonej w LSR lub realizacja operacji przyczyni się do włączenia społecznego grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Kryteria wyboru operacji są różne dla poszczególnych zakresów tematycznych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 oraz zgodnych z zapisami LSR.

Procedura ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany

Proceura ustalania kryteriów wyboru grantobiorców i ich zmiany

Kryteria Wyboru Operacji - podejmowanie działalności gospodarczej

Kryteria Wyboru Operacji - rozwijanie działalności gospodarczej

Kryteria Rozwoju Operacji - tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych

Kryteria Rozwoju Operacji - rozwój rynków zbytu produktów lub usług lokalnych

Kryteria Wyboru Operacji - pozostałe zakresy tematyczne

Kryteria Wyboru Grantobiorców

Kryteria Wyboru Projektów Własnych

 trzy

 

Kryteria wyboru operacji określone są zgodnie z wymogami PROW 2014-2020 oraz zgodnie z innymi aktami prawnymi obowiązującymi przy wyborze operacji, na podstawie przeprowadzonej diagnozy obszaru i w powiązaniu z celami i przedsięwzięciami LSR. Kryteria wyboru operacji oraz określona punktacja są obiektywne, niedyskryminujące oraz przejrzyste. Posiadają metodologię wyliczania, są mierzalne oraz zawierają szczegółowy opis wyjaśniający sposób oceny wskazujący wymagania konieczne do spełnienia danego kryterium, niebudzące wątpliwości interpretacyjnych, posiadają dodatkowe opisy, definicje oraz sposób przyznawania wag nie budzi wątpliwości. Przyjęte kryteria opracowane zostały przy współpracy z lokalną społecznością, i wynikają z diagnozy oraz analizy SWOT obszaru LSR. Premiowane będą projekty dotyczące podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej, uwzględniające kluczowe dla naszego obszaru branże gospodarcze oraz projekty, w wyniku których utworzone zostanie więcej niż wymagana liczba miejsc pracy. Premiowane będą również te operacje, których realizacja zakłada wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań, pozytywne oddziaływanie w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, wykorzystanie lokalnych zasobów. Premiowane będą również te projekty, których beneficjantami będą osoby należące do grupy defaworyzowanej określonej w LSR lub realizacja operacji przyczyni się do włączenia społecznego grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Kryteria wyboru operacji[1] przyjmowane są uchwałą Rady. Propozycja zmiany kryteriów wyboru operacji poddawana jest konsultacjom ze społecznością lokalną. Konsultacje ogłaszane są na stronach Internetowych prowadzonych przez Stowarzyszenie co najmniej na 14 dni przed posiedzeniem Rady, na którym podejmowana jest uchwała w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru operacji. Nie ma możliwości zmiany kryteriów wyboru w trakcie trwania całego procesu danego naboru. Szczegółowe wytyczne w sprawie przyjmowania i zmian kryteriów wyboru określa procedura ustalania kryteriów wyboru i ich zmiany[2].[1] Kryteria wyboru operacji dla poszczególnych zakresów tematycznych, załącznik nr 11 do wniosku o wybór LSR.

[2] Procedura ustalania kryteriów wyboru i ich zmiany, załącznik nr 11 do wniosku o wybór LSR

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”