Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2023

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2023

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej realizująca na obszarze gmin Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) ogłasza nabór wniosków numer 1/2023 na Przedsięwzięcie 2.3.1 „Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej" w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków:
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
9 października 2023 r. - 23 października 2023 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Miejsce składania wniosków:
Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej
27-600 Sandomierz, ul. Przemysłowa 3

Wniosek z kompletem załączników musi być złożony bezpośrednio w siedzibie LGD Ziemi Sandomierskiej. Wnioskodawca zobligowany jest złożyć komplet dokumentów – oryginał i kopia w formie papierowej i dołączonej do nich 1 wersji elektronicznej na płycie CD/DVD wpięte w segregator. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na kopii Wnioskodawcy. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.lgd-sandomierz.eu.

Zakres tematyczny operacji:
Przedsięwzięcie 2.3.1 „Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej" zgodne z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020, (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.).

Forma wsparcia:
Poziom maksymalnej intensywności wsparcia, liczonego w stosunku do całkowitych kosztów kwalifikowalnych, wynosi 100%.
Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł.
Maksymalna wartość wsparcia w ramach operacji wynosi 300 000,00 zł.
Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych.

Warunki udzielenia wsparcia:
Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach naboru nr 1/2023 na Przedsięwzięcie 2.3.1 „Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej" są organizacje pozarządowe zarejestrowane w KRS i nieprowadzące działalności gospodarczej, spełniające warunki określone w Rozporządzeniu MRiRW, których siedziba lub oddział znajduje się na obszarze objętym LSR LGD Ziemi Sandomierskiej.

Kryteria wyboru operacji:
Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Lp.

Kryterium lokalne

Opis / potencjalne oddziaływanie

Punkty

1.

Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu

Preferowane będą operacje w których stosuje się rozwiązania przyczyniające się do ochrony środowiska i/lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu poprzez zakup odpowiedniej technologii. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie budżetu, w  którym zaplanowane będą koszty na inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i /lub przeciwdziałające zmianom klimatu.

 

10 pkt. – wnioskodawca zastosował preferowane rozwiązanie i stanowi ono powyżej 5% wnioskowanej kwoty pomocy

0 pkt. – wnioskodawca nie zastosował preferowanego rozwiązania lub stanowi ono do 5% (włącznie) wnioskowanej kwoty pomocy

 

2.

Promocja projektu

Preferowane będą projekty, które uwzględniają działania promocyjne projektu z uwzględnieniem informacji o uzyskaniu dofinansowania za pośrednictwem LGD Ziemi Sandomierskiej w ramach wdrażanej LSR

 

10 pkt. – występują takie działania

0 pkt. – brak takich działań

3.

Szkolenia i doradztwo

Preferowani będą wnioskodawcy, którzy korzystali z doradztwa prowadzonego przez biuro LGD ZS lub uczestniczyli w spotkaniach/szkoleniach dotyczących danego konkursu. Do uzyskania punktów niezbędne jest wpisanie się wnioskodawcy na listę obecności na spotkaniu lub odnotowanie faktu doradztwa na karcie doradztwa sporządzonej przez LGD.

 

10 pkt. – wnioskodawca korzystał z doradztwa i/lub szkolenia

0 pkt. – wnioskodawca nie korzystał z doradztwa i/lub szkolenia

 

4.

Innowacyjność projektu

Oceniane jest nowatorstwo w odniesieniu do obszaru LGD. Może to oznaczać zastosowanie pomysłów i rozwiązań znanych i stosowanych na innych obszarach, jednak mających charakter innowacji na terenie LGD. Innowacja definiowana jest jako:

- zaspokojenie potrzeb, które były pomijane w dotychczasowych działaniach i/lub

- nowatorski sposób wykorzystania lokalnych zasobów i/lub

- nowatorski sposób na umocnienie więzi społecznych na obszarach wiejskich i przyczynianie się do włączenia społecznego i/lub

- nowy sposób angażowania społeczności lokalnej w rozwój obszarów wiejskich i/lub

- wprowadzenie usługi lub produktu i/lub

- zrealizowanie inwestycji i/lub

- wprowadzenie procesu lub/i organizacji i/lub

- wykorzystanie technologii w procesie produkcji i/lub

- wprowadzenie metody marketingowej lub organizacyjnej i/lub

- rozwój nowych rynków zbytu dotychczas nie stosowanych na obszarze LSR

 

10 pkt. – projekt jest innowacyjny w skali całego obszaru LGD

0 pkt. – projekt nie jest innowacyjny lub jest innowacyjny na terenie mniejszym niż cały obszar LGD

 

5.

Miejsce realizacji projektu

Preferowane będą projektu realizowane w małych miejscowościach

10 pkt. – poniżej 5 tys.  mieszkańców

0 pkt. - od 5 tys. mieszkańców

 

6.

Operacja aktywizuje i integruje społeczność lokalną

 

Preferowane będą projekty aktywizujące i integrujące społeczność lokalną / angażujące mieszkańców w realizacje projektów

10 pkt. – występują takie działania

0 pkt. – brak takich działań


7.

Czas realizacji operacji

 

Preferowane będą projekty, których czas realizacji wynosi do 12 miesięcy. Kryterium weryfikowane w oparciu o wpisany we wniosku o przyznanie pomocy termin złożenia ostatecznego wniosku o płatność. Za początkowy termin uznaje się wskazany w regulaminie naboru planowany termin podpisania umowy.

 

10 pkt. – przewidywany czas realizacji operacji wynosi do 12 miesięcy (włącznie)

0 pkt. – przewidywany czas realizacji operacji jest dłuższy niż 12 miesięcy

8.

Kompletność dokumentacji na dzień złożenia wniosku

Preferowane będą projekt, w ramach których na dzień złożenia wniosku załączono: 

- kosztorys inwestorski, jeżeli zakres rzeczowy operacji (np. budowa, remont) wskazuje na konieczność załączenia przedmiotowego dokumentu;

- prawomocne pozwolenie na budowę/ zgłoszenie robót budowlanych, jeżeli zakres rzeczowy operacji wskazuje na konieczność załączenia przedmiotowego dokumentu,

- po co najmniej 3 oferty uzasadniające wysokość każdego kosztu, w przypadku którego nie jest wymagany kosztorys inwestorski,

 

10 pkt – wnioskodawca na dzień złożenia wniosku załączył wszystkie wymienione dokumenty,

0 pkt – na dzień złożenia wniosku wnioskodawca nie przedstawił wszystkich wymienionych dokumentów

 

Maksymalna możliwa do otrzymania przez wnioskodawcę liczba punktów – 80 pkt.

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji – 20 pkt.

Przed oceną punktową weryfikacji podlega spełnianie przez wnioskodawcę i operację warunków przyznania pomocy określonych w PROW na lata 2014-2020, obowiązujących przepisach prawa, LSR oraz Regulaminie naboru. Wnioski nie spełniające tych warunków nie podlegają ocenie punktowej i nie mogą zostać wybrane do dofinansowania. Powyższa weryfikacja jest prowadzona zgodnie z Kartą weryfikacji formalnej wniosku, stanowiącej załącznik do Regulaminu naboru.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków numer 1/2023.

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru:
Limit środków w ramach naboru 1/2023 na Przedsięwzięcie 2.3.1 „Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej" wynosi 178 857,98 EUR w przeliczeniu na złote według indykatywnego kursu (4,00 zł/euro) wynosi 715 431,92 zł.

Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru nr 1/2023:
Regulamin naboru wniosków na Przedsięwzięcie 2.3.1 „Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej", formularze wniosków oraz inne dokumenty stanowiące załączniki do ogłoszenia oraz LSR dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej www.lgd-sandomierz.eu oraz w biurze LGD.

Szczegółowe informacje, doradztwo i konsultacje:
Biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej
ul. Przemysłowa 3, 27-600 Sandomierz
Kontakt telefoniczny: tel./fax 158320944,
tel. 795414754, 660664320, 660664817.
e-mail: biuro@lgd-sandomierz.eu, www.lgd-sandomierz.eu

Załączniki:

 1. 1.Regulamin naboru wniosków numer 1/2023 - do pobrania
 2. 2.Ogłoszenie o naborze - do pobrania
 3. 3.LKW - pozostałe zakresy tematyczne - do pobrania
 4. 4.Planowane do osiagnięcia cele i wskaźniki - do pobrania
 5. 5.Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR na lata 2014 - 2020 - do pobrania.
 6. 6.Karta oceny wniosku - załącznik do Procedury - do pobrania
 7. 7.Karta weryfikacji formalnej wniosku - załącznik do Procedury - do pobrania
 8. 8.Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy - załącznik do Procedury - do pobrania
 9. 9.Oświadczenie o bezstronności - załącznik do Procedury
 10. 10.Regulamin Rady LGD - do pobrania
 11. 11.Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) - do pobrania
 12. 12.Formularze wniosków, umowy i instrukcje:


Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_19​_2​_I​_5​_z.xlsx 0.34MB

Dodatkowe​_arkusze​_dla​_podmiotów​_współwnioskujących​_19​_2​_I​_5​_z.xlsx 0.18MB

Instrukcja​_do​_wniosku​_o​_przyznanie​_pomocy​_I​_19​_2​_5z.pdf 0.77MB

Informacja​_dla​_nabywcy​_następcy​_192​_I​_5​_z.pdf 0.21MB\
Umowa​_192​_inne​_wł​_wer​_9z.pdf 0.57MB

zał​_nr​_1​_ZRF​_192​_inne​_wł​_umowa​_9z.pdf 0.13MB

zał​_nr​_2​_wykdziałek​_umowa​_9z.pdf 0.08MB

zał​_nr​_3​_kary​_umowa​_9z.pdf 0.24MB

zał​_nr​_3a​_kary​_umowa​_9z.pdf 0.31MB

zał​_nr​_3a​_kary​_umowa​_9z.docx 0.03MB

zał​_nr​_5​_IMRB​_IPRO​_192​_I​_W​_9z.pdf 0.19MB

zał​_nr​_6​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z.pdf 0.22MB

zał​_nr​_7​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_9z.pdf 0.21MB

zał​_nr​_8​_Oświadczenie​_współwł​_umowa​_9z.pdf 0.21MB

zał​_nr​_9​_Deklaracja​_małżo​_współwł​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z.pdf 0.21MB

zał​_nr​_10​_RODO​_umowa​_9z.pdf 0.17MB

Umowa​_o​_przyznaniu​_pomocy​_następcy​_prawnemu​_nabywcy​_Beneficjenta​_19.2​_inne.pdf 0.19MB
Zał​_nr​_2​_Wykaz​_działek.pdf 0.14MB

Zał​_nr​_3​_Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych.pdf 0.17MB

Załącznik​_nr​_4​_Oświadczenie​_małżonka.pdf 0.21MB

Zał​_nr​_5​_Oświadczenie​_Beneficjenta​_o​_niepozostawaniu​_w​_związku.pdf 0.21MB

Zał​_nr​_6​_Oświadczenie​_Współwłaściciela​_o​_niepozostawaniu​_w​_związku.pdf 0.21MB

Zał​_nr​_7​_Deklaracja​_małżonka.pdf 0.21MB

Wniosek o płatność WoP​_19​_2​_IW​_5z.xlsx 0.16MB

Instrukcja do wniosku o płatność 1​_IWoP​_19​_2​_I​_W​_5z.pdf 0.96MB

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji
IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510.xlsx 0.12MB

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji
IP​_IMBP​_IPRO​_19​_2​_I​_P​_20191004.pdf 0.52MB

Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX.odt 6.37MB

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Linki

sir

min

arimr

logo sbrr jpg

logotypKSOW

lgdsiec

zs

Statystyki

Ilość odsłon:
3144642

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”