Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2020/G

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2020/G

 Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej realizująca na obszarze gmin

Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik,

Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost

Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

ogłasza nabór wniosków numer 1/2020/G na

 Przedsięwzięcie 2.2.1 Tworzenie i rozwój form popularyzacji dziedzictwa lokalnego

 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020

  

Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

9 marca 2020 r. – 23 marca 2020 r.

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

Miejsce składania wniosków:

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej

Łoniów 56, 27-670 Łoniów (budynek Urzędu Gminy)

 

Wniosek wraz z kompletem załączników musi być złożony bezpośrednio w siedzibie LGD Ziemi Sandomierskiej.

Wnioskodawca zobligowany jest dostarczyć komplet dokumentów w oryginale w formie papierowej i dołączonej do nich wersji elektronicznej na płycie CD/DVD wpięte w segregator.

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.lgd-sandomierz.eu.

 

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie 2.2.1 Tworzenie i rozwój form popularyzacji dziedzictwa lokalnego zgodne z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1), pkt 5), pkt 8) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 -2020 (Dz.U. poz. 1570 zpóź.zm.), w szczególności zadania dotyczące:

 • wspieranie kultury i tradycji, w tym tradycji kulinarnych regionu (organizacja imprez kulturowych, wystaw, kiermaszy, promocja potraw regionalnych, zakup strojów ludowych, sztandarów itp.);
 • wspieranie tworzenia i rozwoju punktów zachowania dziedzictwa lokalnego (izby tradycji i muzea regionalne – np. zakup eksponatów, wyposażenia itp.);
 • opracowanie, wydruk folderów, materiałów promocyjnych, broszur, kronik, przewodników itp. i ich dystrybucja;
 • opracowanie materiałów audiowizualnych;
 • wykonanie i montaż tablic informacyjno – promocyjnych;
 • tworzenie stron internetowych promujących cały obszar objęty LSR;
 • promocja obszaru objętego LSR na targach i wystawach krajowych i zagranicznych;
 • tworzenie questów, opracowanie i wydruk niezbędnych materiałów promocyjnych;
 • tworzenie i rozwój produktów turystycznych (tworzenie marek produktowych, certyfikacja itp.).

 

Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki:

Celem naboru jest wyłonienie operacji, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów i wskaźników LSR Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej:

 • Cel ogólny – Wzrost atrakcyjności obszaru objętego LSR w oparciu o zasoby lokalne i dziedzictwo kulturowe
 • Cel szczegółowy – Promocja walorów turystycznych i dziedzictwa kulturowego regionu.
 • Przedsięwzięcie 2.2.1 Tworzenie i rozwój form popularyzacji dziedzictwa lokalnego.
 • Wskaźnik produktu – liczba zadań zrealizowanych w ramach projektu grantowego 27 szt.

 

Forma wsparcia:

Poziom maksymalnej intensywności wsparcia, liczonego w stosunku do całkowitych kosztów kwalifikowalnych, wynosi 100%.

Minimalna wartość wsparcia grantu wynosi 5 000,00 zł

Maksymalna wartość wsparcia w ramach operacji wynosi 5 500,00 PLN.

Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych.

 

Warunki udzielenia wsparcia:

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach naboru nr 1/2020/G na Przedsięwzięcie 2.2.1 Tworzenie i rozwój form popularyzacji dziedzictwa lokalnego są podmioty nie wykonujące działalności gospodarczej, jeżeli są organizacjami pozarządowymi posiadającymi osobowość prawną z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych, a siedziba tych organizacji lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

 

Kryteria wyboru Grantobiorców:

Kryteria wyboru Grantobiorców wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Lp.

Kryterium lokalne

Opis / potencjalne oddziaływanie

Punkty

1.

 

Zgodność z celami LSR

Wniosek będzie zakwalifikowany do dalszej oceny pod kątem LKW, jeżeli będzie zgodny z co najmniej 1 celem ogólnym LSR, 1 celem szczegółowym LSR, 1 przedsięwzięciem LSR. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zamieszczonych we wniosku    o powierzenie grantu lub/i pisemnego oświadczenia wnioskodawcy załączonego do w/w wniosku

10 pkt. – zgodność z celami, przedsięwzięciem

0 pkt. – brak zgodności

2.

Wysokość dotacji

 

Preferowane będą projekty, których oczekiwany przez wnioskodawców poziom dofinansowania jest niższy od maksymalnego przewidzianego dla danego beneficjenta. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zamieszczonych we wniosku o powierzenie grantu lub/i pisemnego oświadczenia wnioskodawcy załączonego do w/w wniosku

10 pkt. – więcej niż 5% poniżej możliwej maksymalnej kwoty dofinansowania

5 pkt. – równe 5% lub poniżej 5% możliwej maksymalnej kwoty dofinansowania

0 pkt. - równa możliwej maksymalnej kwocie dofinansowania

3.

Czas realizacji operacji

 

Preferowane będą projekty, których czas realizacji będzie nie dłuższy niż 9 miesięcy. Kryterium weryfikowane na podstawie terminów określonych pkt. 23 we wniosku o powierzenie grantu

10 pkt. – przewidywany czas realizacji operacji wynosi do 9 miesięcy (włącznie)

0 pkt. – przewidywany czas realizacji operacji jest dłuższy niż 9 miesięcy

4.

Miejsce realizacji projektu

 

Preferowane będą projekty realizowane w małych miejscowościach. Kryterium weryfikowane na podstawie pisemnej informacji z właściwego Urzędu Gminy o ilości mieszkańców w miejscowości/ach, w której/ych projekt będzie realizowany z określeniem stanu na dzień/miesiąc/ rok- lecz nie wcześniej niż na dzień 31 grudnia 2014 r.

10 pkt. - do 500 mieszkańców

5 pkt. - 501 – 1000 mieszkańców

0 pkt. - powyżej 1000 mieszkańców

5.

Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu

 

Preferowane będą projekty, których realizacja przyczyni się do popularyzacji wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zapobieganiu zmian klimatycznych. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zamieszczonych we wniosku o powierzenie grantu lub/i pisemnego oświadczenia wnioskodawcy załączonego do w/w wniosku

10 pkt. – występują działania propagujące wiedzę dot. ochrony środowiska                i zapobieganiu zmianom klimatycznym

0 pkt. – brak tego typu działań

6.

Promocja projektu

 

Preferowane będą projekty, które uwzględniają działania promocyjne projektu z uwzględnieniem informacji o uzyskaniu dofinansowania za pośrednictwem LGD Ziemi Sandomierskiej w ramach wdrażanej LSR.

Kryterium weryfikowane na podstawie złożonych oświadczeń do wniosku o przyznanie pomocy.

10 pkt. – występują takie działania

0 pkt. – brak takich działań

 

7.

Szkolenia i doradztwo

 

Preferowani będą wnioskodawcy, którzy korzystali z doradztwa prowadzonego przez biuro LGD ZS lub uczestniczyli w spotkaniach/szkoleniach dotyczących danego konkursu po podaniu ogłoszenia do publicznej wiadomości. Kryterium weryfikowane na podstawie listy obecności lub karty udzielonego doradztwa.

 

10 pkt. – wnioskodawca korzystał z doradztwa i/lub szkolenia

0 pkt. – wnioskodawca nie korzystał z doradztwa i/lub szkolenia

 

8.

Innowacyjność projektu

 

Preferowane będą operacje o charakterze innowacyjnym. Innowacja definiowana jest jako:

- wprowadzenie usługi lub produktu i/lub

- zrealizowanie inwestycji i/lub

- wprowadzenie procesu lub/i organizacji i/lub

- nowatorskie wykorzystanie lokalnych zasobów i surowców i/lub

- wykorzystanie technologii w procesie produkcji i/lub

- wprowadzenie metody marketingowej lub organizacyjnej i/lub

- rozwój nowych rynków zbytu dotychczas nie stosowanych na obszarze LSR

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zamieszczonych we wniosku o powierzenie grantu lub/i pisemnego oświadczenia wnioskodawcy załączonego do w/w wniosku

10 pkt. – projekt jest innowacyjny w skali całego obszaru LGD

0 pkt. – projekt nie jest innowacyjny lub jest innowacyjny na terenie mniejszym niż cały obszar LGD

 

9.

Wykorzystanie lokalnych zasobów w projekcie

Preferowane będą projekty wykorzystujące lokalne produkty i usługi, lokalną historię, tradycję, kulturę, walory lokalnego środowiska, lokalną infrastrukturę turystyczną, itp. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zamieszczonych we wniosku o powierzenie grantu lub/i pisemnego oświadczenia wnioskodawcy załączonego do w/w wniosku

10 pkt. - wykorzystanie zasobów lokalnych

0 pkt. - brak wykorzystania zasobów

10.

Zintegrowanie podmiotów

z różnych sektorów

 

Preferowane będą projekty, które uwzględniają zawarcie partnerstwa / współpracy w celu realizacji projektu, z innymi podmiotami reprezentującymi różne sektory (społeczny, gospodarczy, publiczny), działające na obszarze LSR. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie zawartych partnerstw/porozumień/ współpracy, które będą załączone do wniosku o przyznanie pomocy.

10 pkt. – współpraca z 3 i więcej podmiotami z różnych sektorów

5 pkt. – współpraca z 1 lub 2 podmiotami z różnych sektorów

0 pkt. – brak współpracy

 

11.

Projekt aktywizuje i integruje społeczność lokalną lub zwiększa kwalifikacje mieszkańców,    w tym grup defaworyzowanych

 

Preferowane będą projekty aktywizujące i integrujące społeczność lokalna / angażujące mieszkańców w realizacje projektów, które zwiększają kwalifikacje mieszkańców, w tym grup defaworyzowanych opisanych w diagnozie LSR tj.:

- osoby bezrobotne;

- młodzież, która po ukończeniu szkoły nie może znaleźć zatrudnienia,

- osoby niepełnosprawne,

- kobiety (w tym kobiety, które pozostają bez pracy po urodzeniu dziecka);

- osoby niepotrafiące posługiwać się komputerem;

- osoby starsze, po 50 roku życia;

- osoby bez znajomości języków obcych.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zamieszczonych we wniosku o przyznanie pomocy lub/i pisemnego oświadczenia wnioskodawcy załączonego do w/w wniosku.

10 pkt. – występują takie działania

0 pkt. – brak takich działań

 

12.

Stopień realizacji wskaźników projektu grantowego

 

Preferowane będą projekty przewidujące w powierzonym grancie przyczynienie się do osiągnięcia wskaźników zawartych w LSR. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zamieszczonych we wniosku o powierzenie grantu lub/i pisemnego oświadczenia wnioskodawcy załączonego do w/w wniosku.

10 pkt. – realizacja zadań przyczyni się do osiągnięcia więcej niż jednego wskaźnika

0 pkt. – realizacja zadań przyczyni się do osiągnięcia tylko jednego wskaźnika

 

Maksymalna możliwa do otrzymania przez wnioskodawcę liczba punktów – 120 pkt.

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji – 50 pkt.

 

Przed oceną punktową weryfikacji podlega spełnianie przez wnioskodawcę i operację warunków przyznania pomocy określonych w PROW na lata 2014-2020, obowiązujących przepisach prawa, LSR oraz Regulaminie naboru. Wnioski nie spełniające tych warunków nie podlegają ocenie punktowej i nie mogą zostać wybrane do dofinansowania. Powyższa weryfikacja jest prowadzona zgodnie z Procedurą wyboru i oceny grantobiorców w ramach wdrażania LSR na lata 2014-2020 stanowiącą załącznik do Regulaminu naboru.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków numer 1/2020/G.

 

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru:

Limit środków w ramach naboru 1/2020/G na Przedsięwzięcie 2.2.1 Tworzenie i rozwój form popularyzacji dziedzictwa lokalnego” wynosi 148 500,00 zł.

 

Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru nr 1/2020/G:

Regulamin naboru wniosków na Przedsięwzięcie 2.2.1 Tworzenie i rozwój form popularyzacji dziedzictwa lokalnego, formularze wniosków oraz inne dokumenty stanowiące załączniki do ogłoszenia oraz LSR dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej www.lgd-sandomierz.eu oraz w biurze LGD ZS.

 

Szczegółowe informacje, doradztwo i konsultacje:

Biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej

Łoniów 56, 27-670 Łoniów (budynek Urzędu Gminy)

Kontakt telefoniczny: tel./fax 158320944,

tel. 795414754, 660664320, 660 664 817

e-mail: biuro@lgd-sandomierz.eu

www.lgd-sandomierz.eu

 

Załączniki:

1.Regulamin naboru wniosków numer 1/2020/G - do pobrania

2. Formularz wniosku o powierzenie grantu. 

3. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie grantu.

4. Wzór wniosku o płatność/sprawozdania z realizacji zadania.

5. Wzór umowy na powierzenie grantu.

    wzór deklaracji wekslowej - załącznik do umowy

    wzór weksla - załącznik do umowy

 

Pozostałe dokumenty:

1. Ogłoszenie o naborze - do pobrania

2. Wzór oświadczenie w sprawie zgody na doręczanie pism za pomoca środków komunikacji elektronicznej

3. Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach wdrażania LSR na lata 2014 - 2020.

    Karta oceny wniosku o powierzenie grantu - załącznik do Procedury

    Karta weryfikacji formalnej wniosku o powierzenie grantu - załącznik do Procedury

    Karta weryfikacji zgodności Grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy - załącznik do Procedury

    Oświadczenie o bezstronności - załącznik do Procedury

4. Regulamin Rady LGD.

5. Kryteria Wyboru Grantobiorców.

6. Planowane do osiagnięcia cele i wskaźniki.

7. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) - do pobrania

 

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Linki

sir

min

arimr

logo sbrr jpg

logotypKSOW

lgdsiec

zs

Statystyki

Ilość odsłon:
3144585

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”