Trasy NORDIC WALKING na terenie działania LGD Ziemi Sandomierskiej  -  Klimontów, Samborzec

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2020

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 


LOGO LGDZS mOGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2020

 Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej realizująca na obszarze gmin Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) ogłasza nabór wniosków numer 3/2020 na Przedsięwzięcie 1.1.1 „Podejmowanie działalności gospodarczej” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

 

   

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2020

 Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej realizująca na obszarze gmin

Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik,

Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost

Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

ogłasza nabór wniosków numer 3/2020 na

 Przedsięwzięcie 1.1.1 „Podejmowanie działalności gospodarczej”

 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020

 

 

Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 3 grudnia 2020 r. do 17 grudnia 2020 r.

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

Miejsce składania wniosków:

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej

Łoniów 56, 27-670 Łoniów (budynek Urzędu Gminy)

 

Wniosek wraz biznesplanem i z kompletem załączników musi być złożony bezpośrednio w siedzibie LGD Ziemi Sandomierskiej.

Wnioskodawca zobligowany jest dostarczyć komplet dokumentów w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia) w formie papierowej i dołączonej do nich wersji elektronicznej na płycie CD/DVD. Wszystkie dokumenty powinny być spięte w segregator.

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Przyjęcie wniosku potwierdzone będzie na specjalnym druku zawierającym datę złożenia wniosku, dane Wnioskodawcy oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć  na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.lgd-sandomierz.eu.

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie 1.1.1 „Podejmowanie działalności gospodarczej” zgodne z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Forma wsparcia:

Pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej jest przyznawana w formie ryczałtu (premii) w wysokości 60 000,00 zł.

Warunki udzielenia wsparcia:

O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne spełniające warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji:

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

 

Lp.

Kryterium lokalne

Opis / potencjalne oddziaływanie

Punkty

1.

Zgodność z celami LSR

Wniosek będzie zakwalifikowany do dalszej oceny pod kątem LKW, jeżeli będzie zgodny z co najmniej 1 celem ogólnym LSR, 1 celem szczegółowym LSR, 1 przedsięwzięciem LSR.

10 pkt. – zgodność z celami, przedsięwzięciem

0 pkt. – brak zgodności

2.

Rodzaj beneficjenta

Preferowane będą wnioski składane przez beneficjentów określonych w LSR jako grupa defaworyzowana określona w LSR

10 pkt. – osoba należąca do grupy defaworyzowanej określonej w LSR

0 pkt. – pozostali

3.

Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu

Preferuje projekty, które zakładają utworzenie nowych miejsc prac. Miejsce pracy należy rozumieć jako zatrudnienie na pełen etat średniorocznie lub samozatrudnienie wnioskodawcy na zasadach określonych w przepisach prawa.

10 pkt. - 3 lub więcej miejsc pracy

5 pkt. - 2 miejsca pracy

1 pkt. - 1 miejsce pracy / samozatrudnienie

4.

Liczba przeszkolonych pracowników

Preferowane będą projekty, które uwzględniają podnoszenie kompetencji pracowników.

10 pkt. - 3 lub więcej pracowników

5 pkt. - 2 pracowników

1 pkt. - 1 pracownik

5.

Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu

Preferowane będą operacje w których stosuje się rozwiązania przyczyniające się do ochrony środowiska i/lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu poprzez zakup odpowiedniej technologii. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie budżetu, w  którym zaplanowane będą koszty na inwestycje w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii (energię słoneczną, wodną, geotermalną, wiatru, biopaliwo, biomasa, biogaz).

10 pkt. – wnioskodawca zastosował preferowane rozwiązanie i stanowi ono powyżej 5% wnioskowanej kwoty pomocy

0 pkt. – wnioskodawca nie zastosował preferowanego rozwiązania lub stanowi ono do 5% (włącznie) wnioskowanej kwoty pomocy

6.

Promocja projektu

Preferowane będą projekty, które uwzględniają działania promocyjne projektu z uwzględnieniem informacji o uzyskaniu dofinansowania za pośrednictwem LGD Ziemi Sandomierskiej w ramach wdrażanej LSR. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie zapisów w biznesplanie w zakresie rzeczowo – finansowym, uwzględniającym koszt w wysokości min. 1% kwoty pomocy (600,00 zł).

10 pkt. – wnioskodawca uwzględnił koszty promocji w wysokości min. 1% kwoty pomocy

0 pkt. – wnioskodawca nie uwzględnił kosztów promocji lub koszty te stanowią poniżej 1% kwoty pomocy

7.

Szkolenia i doradztwo

Preferowani będą wnioskodawcy, którzy korzystali z doradztwa prowadzonego przez biuro LGD ZS lub uczestniczyli w spotkaniach/szkoleniach dotyczących danego konkursu. Do uzyskania punktów niezbędne jest wpisanie się wnioskodawcy na listę obecności na spotkaniu lub odnotowanie faktu doradztwa na karcie doradztwa sporządzonej przez LGD.

10 pkt. – beneficjent korzystał z doradztwa i/lub szkolenia

0 pkt. – beneficjent nie korzystał z doradztwa i/lub szkolenia

8.

Innowacyjność projektu

Oceniane jest nowatorstwo w odniesieniu do obszaru LGD. Może to oznaczać zastosowanie pomysłów i rozwiązań znanych i stosowanych na innych obszarach, jednak mających charakter innowacji na terenie LGD. Innowacja definiowana jest jako:

- wprowadzenie usługi lub produktu i/lub

- zrealizowanie inwestycji i/lub

- wprowadzenie procesu lub/i organizacji i/lub

- nowatorskie wykorzystanie lokalnych zasobów i surowców i/lub

- wykorzystanie technologii w procesie produkcji i/lub

- wprowadzenie metody marketingowej lub organizacyjnej i/lub

- rozwój nowych rynków zbytu dotychczas nie stosowanych na obszarze LSR

10 pkt. – projekt jest innowacyjny w skali całego obszaru LGD

0 pkt. – projekt nie jest innowacyjny lub jest innowacyjny na terenie mniejszym niż cały obszar LGD

 

 

9.

Miejsce zamieszkania Wnioskodawcy

Preferowani będą Wnioskodawcy, którzy zamieszkują obszar LGD Ziemi Sandomierskiej co najmniej 12 miesięcy.

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie zaświadczenia z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego. Wymagany okres liczony jest od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

10 pkt. – miejsce zamieszkania na obszarze LGD Ziemi Sandomierskiej co najmniej 12 miesięcy

0 pkt. – miejsce zamieszkania poniżej 12 miesięcy

10.

Kompletność dokumentacji na dzień złożenia wniosku

Preferowane będą projekt, w ramach których na dzień złożenia wniosku załączono:  

- kosztorys inwestorski, jeżeli zakres rzeczowy operacji (np. budowa, remont) wskazuje na konieczność załączenia przedmiotowego dokumentu;

- prawomocne pozwolenie na budowę/ zgłoszenie robót budowlanych, jeżeli zakres rzeczowy operacji wskazuje na konieczność załączenia przedmiotowego dokumentu,

- po co najmniej 3 oferty uzasadniające wysokość każdego kosztu, w przypadku którego nie jest wymagany kosztorys inwestorski,

10 pkt – wnioskodawca na dzień złożenia wniosku załączył wszystkie wymienione dokumenty,

0 pkt – na dzień złożenia wniosku wnioskodawca nie przedstawił wszystkich wymienionych dokumentów

 

Maksymalna możliwa do otrzymania przez wnioskodawcę liczba punktów – 100 pkt.

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji – 11 pkt.

Przed oceną punktową weryfikacji podlega spełnianie przez wnioskodawcę i operację warunków przyznania pomocy określonych w PROW na lata 2014-2020, obowiązujących przepisach prawa, LSR oraz Regulaminie naboru. Wnioski nie spełniające tych warunków nie podlegają ocenie punktowej i nie mogą zostać wybrane do dofinansowania. Powyższa weryfikacja jest prowadzona zgodnie z Kartą weryfikacji formalnej wniosku, stanowiącej załącznik do Regulaminu naboru.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków numer 3/2020.

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru:

Limit środków w ramach naboru 3/2020 na Przedsięwzięcie 1.1.1 „Podejmowanie działalności gospodarczej” wynosi ogółem 165 842,23 euro w przeliczeniu na złote według indykatywnego kursu (4,00 zł/euro) wynosi 663 368,92 zł.

Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru nr 3/2020:

Regulamin naboru wniosków na Przedsięwzięcie 1.1.1 „Podejmowanie działalności gospodarczej”  formularze wniosków oraz inne dokumenty stanowiące załączniki do ogłoszenia oraz LSR dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej www.lgd-sandomierz.eu oraz w biurze LGD.

 

Szczegółowe informacje, doradztwo i konsultacje:

Biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej, Łoniów 56, 27-670 Łoniów (budynek Urzędu Gminy), Kontakt telefoniczny: tel./fax 158320944,  tel. 795414754, 660664320, 660664817.

 

e-mail: biuro@lgd-sandomierz.eu, www.lgd-sandomierz.eu

 

Załączniki:

1. Informacja dodatkowa dotycząca naboru 3/2020 - do pobrania

2. Regulamin naboru wniosków numer 3/2020 - do pobrania

3. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych - do pobrania

4. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf) otwórz

 • Wniosek o przyznanie pomocy(*.xlsx)-otwórz

 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy otwórz

5. Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (*.pdf) - otwórz

 • Biznesplan(*.docx)-otwórz

 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4(*.xlsx)-otwórz

 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu -otwórz

6. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

 •  Umowa o przyznaniu pomocy (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (*.pdf) - otwórz

 • Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji - otwórz

7. Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.xlsx) - otwórz

 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz

8. Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Wniosek o płatność (*.pdf) - otwórz

 • Wniosek o płatność (*.xlsx) otwórz

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (*.pdf) - otwórz

 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (*.xlsx) - otwórz

 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (*.xlsx) - otwórz

 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz

 

Pozostałe dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie o naborze nr 3/2020 - do pobrania

2. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR na lata 2014-2020 - do pobrania

3. Karta oceny wniosku - do pobrania

4. Karta weryfikacji formalnej wniosku - do pobrania

5. Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy - do pobrania

6. Oświadczenie o bezstronności - do pobrania

7. Regulamin Rady LGD - do pobrania

8. Kryteria Wyboru - do pobrania

9. Planowane do osiagnięcia cele i wskaźniki - do pobrania

10. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) - do pobrania

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2020

 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej realizująca na obszarze gmin

Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik,

Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost

Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

ogłasza nabór wniosków numer 3/2020 na

 

Przedsięwzięcie 1.1.1 „Podejmowanie działalności gospodarczej”

 

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020

O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Linki

sir

min

arimr

logo sbrr jpg

logotypKSOW

lgdsiec

zs

Statystyki

Ilość odsłon:
2296435

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”