Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Działanie 3.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Cel działania – wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji – wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.
Beneficjent – osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
Działanie będzie regulować Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego PROW na lata 2007-2013.

Kryteria określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój Mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 r.. Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji – wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Refundacja:

Maksymalnie 50 % kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta.

Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:

 • 100 000,00 zł – jeśli biznes plan przewiduje utworzenie conajmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji,
 • 200 000,00 zł – jeżeli biznes plan przewiduje utworzenie conajmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji,
 • 300 000,00 zł – jeżeli biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.

W przypadku, gdy operacja dotyczy wyłącznie działalności związanej z przetwórstwem lub obrotem produktami rolnymi lub jadalnymi produktami leśnymi, pomoc jest przyznawana i wypłacana do wysokości 100 000,00 zł, jeżeli biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji.

Beneficjent:

Osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób i mające obrót nieprzekarczający równowartości w złotych 2 mln euro.

Wymagania wobec operacji:

 1. operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym,
 2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji,
 3. siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości, znajdują się:

a) w miejscowości  należącej do:

 • gminy wiejskiej, albo
 • gminy miejsko – wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo
 • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, w przypadku podmiotów innych niż grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, uznane organizacje producentów owoców i warzyw oraz podmioty świadczące usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,

b) na obszarach wiejskich zgodnie z najszerszą definicją, tj. miejscowości należącej do:

 • gminy wiejskiej, albo
 • gminy miejsko – wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, albo
 • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, w przypadku podmiotów innych niż grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, uznane organizacje producentów owoców i warzyw oraz podmioty świadczące usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa.

4.  biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji,

5.  w okresie ostatnich 2 lat wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach PO Kapitał Ludzki działanie „Promocja Przedsiębiorczości”.

Koszty kwalifikowalne:

 • budowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
 • nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
 • zagospodarowanie terenu;
 • zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;
 • zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub wykonywanej działalności gospodarczej;
 • zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, z tym że w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep będą to koszty w wysokości nieprzekraczającej:
 • trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji –  w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych,
 • równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie innym niż usługi transportowe;
 • raty zapłacone z tytułu umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, nie później jednak niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną;
 • transport do miejsca realizacji operacji materiałów służących realizacji operacji oraz maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją;
 • montaż maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją;
 • przygotowanie dokumentacji technicznej operacji, w szczególności kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości, projektów technologicznych;
 • opłaty za patenty lub licencje,
 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz związane z kierowaniem robotami budowlanymi w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc nie obejmuje kosztów podatku od towarów i usług (VAT), nabycia nieruchomości, nabycia rzeczy używanych.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie ARiMR: www.arimr.gov.pl;

Oddział Świętokrzyski ARiMR:
ul. Warszawska 430, 25-414 Kielce, tel: 041 349 09 00

Ulotka "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - opracowanie ARiMR pobierz plik.pdf

Broszura informacyjna dla beneficjentów - opracowanie ARiMR pobierz plik.pdf

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

wniosek (wersja edytowalna).xls

wniosek (wersja nieedytowalna).pdf

instrukcja do wniosku.pdf

Wniosek o płatność w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

wniosek o płatność (wersja edytowalna).xls

wniosek o płatność (wersja nieedytowalna).xls

instrukcja do wniosku o płatność.pdf

EKONOMICZNY PLAN OPERACJI w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

ekonomiczny plan operacji (wersja edytowalna).xls

ekonomiczny plan operacji (wersja nieedytowalna).xls

instrukcja do EPO.pdf

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS

pobierz plik (wersja do edycji).xls

pobierz plik (wersja nieedytowalna).pdf

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY

pobierz plik (wersja do edycji).xls

pobierz plik (wersja nieedytowalna).pdf

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA LUB WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

pobierz plik.pdf



O LGD

js

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej (LGD ZS) to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw...

Czytaj więcej...

Ankiety

LOGO LGDZS

Oceń Nas

 

Oceń skuteczność promocji i aktywizacji

Dziękujęmy za wypełnienie ankiet

 

PROW 2007-2013

87741600 1412980580 Logo PROW

Nasz Facebook

facebook logo

Newsletter LGD

Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsów z LGD.
Antyspam (wpisz cyfrę): Z ilu liter składa się skrót LGD ?
Imię:
Email:

Nasz mobilny KOD

lgdmobile

01 UE 03 Program LEADER PROW-2014-2020-logo-kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”